Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Samodzielny referent/ Specjalista ds nadzoru nad realizacją obiektów małej architektury w BBO i Rad Dzielnic (N15/2024)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest Jednostką, której przedmiotem działalności jest przygotowanie i realizacja powierzonych przez Miasto Gdańsk inwestycji. Przez lata zrealizowaliśmy wiele projektów miejskich w Gdańsku - zarówno tych większych, jak i mniejszych. Nasze realizacje to drogi, mosty, szkoły, przedszkola żłobki, baseny. Budujemy także boiska, place zabaw, modernizujemy chodniki, oświetlamy ulice i tworzymy miejsca parkingowe. Realizujemy także projekty Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic. Do zadań Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska należy również realizacja remontów należących do gminy obiektów m.in. szkół, przedszkoli, czy domów pomocy społecznej. Zadowolenie mieszkańców jest dla nas najważniejsze!

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Samodzielny referent/ Specjalista ds nadzoru nad realizacją obiektów małej architektury w BBO i Rad Dzielnic (N15/2024)

  Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad realizacją przez Wykonawcę robót związanych z obiektami małej architektury (m.in. placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi, parkour.itp)
 • Współuczestniczenie w przekazywaniu Wykonawcy terenu budowy
 • Reprezentowanie pracodawcy na budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, decyzjami dot.zieleni, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej z zakresu małej architektury
 • Sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu
 • Bieżące monitorowanie statusu prowadzonych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem powstałych opóźnień.
 • Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia prze wykonawcę dokumentacji powykonawczej
 • Dokonanie rozliczenia robót na dzień odbioru końcowego od Wykonawcy
 • Uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • 2 letni staż w pracy związanej z nadzorem realizacji inwestycji – w przypadku specjalisty, brak wymagań w przypadku samodzielnego referenta
 • znajomość przepisów branżowych, podstawowych procedur administracyjnych w zakresie wykonywania zadań oraz norm PN-EN 1176;1177 dotyczących placów zabaw,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kat. B i własny samochód

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs/szkolenie w zakresie Inspektora Placu Zabaw
 • doświadczenie w realizacji obiektów małej architektury (m.in. placów zabaw,
 • siłowni zewnętrznych, parkourów, itp.)
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mile widziana umiejętność przygotowania opisów przedmiotu zamówienia
 • umiejętność samodzielnego planowania oraz pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia kompetencji,
 • 13 pensja,
 • dodatek stażowy,
 • premie kwartalne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • darmowy parking dla pracowników,
 • przestronne i nowoczesne biuro,
 • benefity (karta sportowa, ubezpieczenie na życie, ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dodatki świąteczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej.

 Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób z niepełnosprawnościami zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • miejsce pracy: siedziba Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Żaglowa 11,
 • umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna do uzgodnień,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami w DRMG w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami przekroczył 6%.

 Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • oświadczenie nr 1
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.
 • *) w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny. 

Dokumenty można złożyć za pomocą jednej z trzech możliwości:

 • internetowy formularz do aplikowania,
 • dostarczyć w zamkniętych kopertach do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku ul. Żaglowa 11 - Kancelaria na II piętrze (pokój 203)
 • przesyłać na adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

 Z następującą adnotacją: „Rekrutacja:  N 15/2024”

w terminie do 21.07.2024 r., decyduje data wpływu oferty do Jednostki.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

 Klauzula informacyjna:

Niniejszym na podstawie art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Państwa, że:

 • Formularze, dokumenty rekrutacyjne oraz ich załączniki zawierają Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe itp.) w rozumieniu RODO.
 • Administratorem tych danych osobowych jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk (dalej jako: DRMG), adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 58 320 51 00.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dariusza Krekina, adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 58 722 89 27, która udzieli odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania przez DRMG danych osobowych.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacyjnym lub – jeśli wyrażona zgoda to obejmuje, na wykorzystanie ich także w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w przywołanych procesach rekrutacyjnych.
 • Złożona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko/funkcję, o którą ubiega się osoba, której dane dotyczą – a jeśli obejmuje to wyrażona zgoda, także na stanowiska/funkcje co do których proces rekrutacyjny może być prowadzony w przyszłości.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4, zaś w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia przywołanego procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeśli wynika to z obowiązków nałożonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (np. obowiązek archiwizacyjny) lub jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 • Przetwarzane przez DRMG dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności DRMG np. usługi informatyczne, księgowe itp.
 • Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza DRMG ma prawo żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez DRMG, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy.
 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą podstawy przetwarzania przez DRMG danych osobowych, treść powyższej klauzuli ulegnie zmianie, o czym DRMG niezwłocznie poinformuje.