Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Radca prawny w zespole ds. prawnych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest Jednostką, której przedmiotem działalności jest przygotowanie i realizacja powierzonych przez Miasto Gdańsk inwestycji. Przez lata zrealizowaliśmy wiele projektów miejskich w Gdańsku - zarówno tych większych, jak i mniejszych. Nasze realizacje to drogi, mosty, szkoły, przedszkola żłobki, baseny. Budujemy także boiska, place zabaw, modernizujemy chodniki, oświetlamy ulice i tworzymy miejsca parkingowe. Realizujemy także projekty Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic. Do zadań Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska należy również realizacja remontów należących do gminy obiektów m.in. szkół, przedszkoli, czy domów pomocy społecznej. Zadowolenie mieszkańców jest dla nas najważniejsze!

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Radca prawny w zespole ds. prawnych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

 2 wakaty

Wymagania:

 • Niezbędne:
 • ukończone studia prawnicze w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem tytułu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365,
 • znajomość przepisów branżowych (m.in. Ustawa Prawo budowlane, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa Kodeks pracy, Ustawa o finansach publicznych, ustawy środowiskowe, pozostałe ustawy i rozporządzenia branżowe),
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Dodatkowe:
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów w formule PPP,
 • znajomość systemu EZD PUW (system elektronicznego zarządzania dokumentacją),
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, sumienność, rzetelność, dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX.

Zakres obowiązków:

 • świadczenie pomocy prawnej,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
 • sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.
 • świadczenie obsługi prawnej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w następującym zakresie:
 • zamówienia publiczne w zakresie szczegółowo omówionym w punkcie 4,
 • kompleksowe doradztwo prawne na etapie przygotowania inwestycji, a w tym z zakresu postępowań administracyjnych (m.in. związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych, zezwoleń, zgód wymaganych
  do rozpoczęcia robót budowlanych lub wymaganych w ramach procesu inwestycyjno – budowlanego), weryfikacja innych dokumentów dotyczących realizacji procesu inwestycyjno – budowlanego (m.in. umów, porozumień z gestorami sieci, innymi jednostkami administracji publicznej lub innymi podmiotami) oraz w pozyskiwaniu zgód na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane;
 • obsługa prawna związana z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki (sprawy kadrowe, administracyjne, organizacyjne, księgowe);
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji zawartych kontraktów, a w tym analiza i opiniowanie spraw związanych z roszczeniami kierowanymi w toku realizacji kontraktów oraz po ich zakończeniu;
 • weryfikacja formalna i prawna dokumentów w zakresie roszczeń składanych przez Wykonawców w toku realizacji kontraktów oraz po ich zakończeniu;
 • weryfikacja formalna i prawna umów podwykonawczych;
 • reprezentowanie w postępowaniach z zakresu dyscypliny finansów publicznych;
 • obsługa prawna związana z obsługą gwarancyjną i reklamacyjną dotyczącą zakończonych kontraktów,
 • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika;
 • Świadczenie obsługi prawnej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności:
 • kompleksowe doradztwo prawne obejmujące działalność w obszarze przepisów krajowych i unijnych;
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
 • uczestniczenie, w razie potrzeby, w posiedzeniach komisji przetargowych oraz spotkaniach z wykonawcami lub innymi instytucjami współpracującymi;
 • tworzenie projektów umów, aneksów do umów i porozumień zawieranych przez zamawiającego oraz weryfikacja pod kątem formalnym i prawnym przekazywanych przez zamawiającego umów, aneksów i porozumień,bieżące konsultowanie zmian i poprawek z właściwymi komórkami organizacyjnymi zamawiającego przed ich wprowadzeniem do dokumentów, a następnie ich nanoszenie do dokumentów  z zastosowaniem oprogramowania do edycji tekstu (w trybie śledzenia zmian);
 • weryfikacja pod kątem formalnym i prawnym ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, zaproszeń do składania ofert, bieżące konsultowanie zmian i poprawek z właściwymi komórkami organizacyjnymi zamawiającego przed ich wprowadzeniem do dokumentów, a następnie ich nanoszenie do dokumentów z zastosowaniem oprogramowania do edycji tekstu (w trybie śledzenia zmian);
 • badanie i ocena ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez zamawiającego (oraz inne podmioty, jeśli DRMG jest zaangażowana w jakikolwiek sposób w przeprowadzenie postępowania);
 • weryfikacja pod kątem formalnym i prawnym projektów korespondencji z wykonawcami składającymi oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz tworzenie projektów korespondencji z wykonawcami składającymi oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w szczególności w zakresie uzupełnienia przez nich dokumentów, złożenia wyjaśnień, poprawienia omyłek, odrzucenia ofert oraz wykluczeniawykonawców;
 • uzgadnianie treści odpowiedzi w zakresie wniosków dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie spraw formalnych, prawnych oraz przygotowywanie odpowiedzi dotyczących umowy o zamówienie;
 • przygotowywanie treści pism do sądów w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i Krajowej Izby Odwoławczej (w szczególności odpowiedzi na odwołania), reprezentowanie zamawiającego w tych postępowaniach;
 • przygotowywanie treści pism do instytucji kontrolnych i związanych z udzielonymi dofinansowaniami dla realizowanych zadań;
 • weryfikacja projektów umów podwykonawczych i umów podwykonawczych oraz aneksów do nich pod względem formalnym i prawnym;
 • udział w negocjacjach i mediacjach prowadzonych przez zamawiającego,
 • przygotowywanie lub wnoszenie środków odwoławczych w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia kompetencji,
 • 13 pensja,
 • dodatek stażowy,
 • premie kwartalne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • darmowy parking dla pracowników,
 • przestronne i nowoczesne biuro,
 • benefity (karta sportowa, ubezpieczenie na życie, ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dodatki świąteczne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej.

Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat lub część etatu,
 • miejsce pracy: siedziba Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Żaglowa 11,
 • umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna do uzgodnień,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce:
 • W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób
  z niepełnosprawnościami w DRMG w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami przekroczył 6%.

 Wymagane dokumenty:

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.

*) w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny. 

Dokumenty można złożyć za pomocą jednej z trzech możliwości:

 • internetowy formularz do aplikowania,
 • dostarczyć w zamkniętych kopertach do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku ul. Żaglowa 11 - Kancelaria na II piętrze (pokój 203)
 • przesyłać na adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

 Z następującą adnotacją: Rekrutacja:  N 14/2024

w terminie do 12.07.2024 r., decyduje data wpływu oferty do Jednostki.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

 Klauzula informacyjna:

Niniejszym na podstawie art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Państwa, że:

 • Formularze, dokumenty rekrutacyjne oraz ich załączniki zawierają Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe itp.) w rozumieniu RODO.
 • Administratorem tych danych osobowych jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk (dalej jako: DRMG), adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 58 320 51 00.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dariusza Krekina, adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 58 320 51 31, która udzieli odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania przez DRMG danych osobowych.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacyjnym lub – jeśli wyrażona zgoda to obejmuje, na wykorzystanie ich także w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w przywołanych procesach rekrutacyjnych.
 • Złożona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko/funkcję, o którą ubiega się osoba, której dane dotyczą – a jeśli obejmuje to wyrażona zgoda, także na stanowiska/funkcje co do których proces rekrutacyjny może być prowadzony w przyszłości.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4, zaś w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia przywołanego procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeśli wynika to z obowiązków nałożonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (np. obowiązek archiwizacyjny) lub jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 • Przetwarzane przez DRMG dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności DRMG np. usługi informatyczne, księgowe itp.
 • Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza DRMG ma prawo żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez DRMG, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy.
 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą podstawy przetwarzania przez DRMG danych osobowych, treść powyższej klauzuli ulegnie zmianie, o czym DRMG niezwłocznie poinformuje.