Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Remediacja terenu Szańca Zachodniego

Remediacja terenu Szańca Zachodniego

Rozpoczęto  prace związane z remediacją Szańca Zachodniego.

Grunt  dawnego Szańca Zachodniego jest terenem silnie skażonym, co wykazały badania przeprowadzone w celu zbadania możliwości rekultywacji tego obszaru.  Przed laty na tym terenie funkcjonowała baza paliwowa, przez co grunt nasiąknął ropopochodnymi substancjami kilka metrów w głąb. Zgodnie z przepisami, po ustaleniu skażenia gruntu, właściciel działek, którym jest Gmina Miasta Gdańska, ma prawny obowiązek oczyścić teren z zanieczyszczeń.

Remediacja to  wymiana zanieczyszczonego gruntu. W zamian za usunięty zanieczyszczony grunt będzie nawieziony czysty grunt spełniający parametry pod zagospodarowanie terenu pod park czy teren rekreacji.

Wymiana zanieczyszczonego gruntu jest  konieczna,  by móc docelowo zagospodarować teren Szańca dla użytku mieszkańców Gdańska i stworzyć w najbliższych latach park z nowymi nasadzeniami  i teren rekreacyjny, z którego bez żadnych zagrożeń korzystać będziemy mogli wszyscy.

Aktualizacja, 07.05.2024 r.

Obecnie na terenie Szańca Zachodniego prowadzone są następujące prace:

- wydobycie i wywóz zanieczyszczonego gruntu;

- proces sczerpywania ze zwierciadła wody gruntowej w wykopie produktu ropopochodnego w stanie ciekłym;  

- wykonywanie pionowej bariery uszczelniającej metodą iniekcyjną

Previous Next

Aktualizacja, 29.02.2024 r.

Podpisano umowę z firmą Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Koszt to niecałe 2,3 mln zł.

Aktualizacja, 19.12.2023 r.

Wraz z nową decyzją środowiskową oraz znacznie większą niż przewidywano skalą zanieczyszczeń gruntu ogłoszono nowy przetarg na dokończenie prac. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 4 700 000,00 zł brutto. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Hydrogeotechnika Sp. z o. o - 2 275 193,07 zł
  2. REMEA Sp. z o.o. - 3 474 329,48 zł

Aktualizacja, 11.07.2023 r

Remediacja terenu Szanca Zachodniego 11 07 23 10

Aktualizacja, 27.10.2023 r.

Ogłoszono przetarg na przeprowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego (historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi) terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie zgodnie z wydaną decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28.07.2023 r. Ponadto w zakresie zadania znalazło się prowadzenie monitoringu poremediacyjnego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczych (sprawozdań) z monitoringu wykonanego w latach 2024, 2025, 2026 (jeden pomiar na dany rok kalendarzowy). Jest to również zalecenie określone w decyzji środowiskowej. Oferty poznamy 1 grudnia.

Aktualizacja, 7.05.2023 r.

 W poniedziałek, 10 lipca rozpoczną się prace związane z usunięciem  odpadów smołowatych z gleby. Ten etap prac może potrwać do ok. 6 tygodni, konieczne jest bowiem usunięcie co najmniej 250 ton zanieczyszczeń. W związku z tym, w rejonie ich prowadzenia możliwe będzie odczuwanie wzmożonej woni substancji ropopochodnych. Smoła i substancje podobnego pochodzenia muszą zostać usunięte z gleby na terenie Szańca Zachodniego. Taką konieczność wskazano również w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Aktualizacja 28.04.2023 r.

Szaniec Zachodni Nowy Port 02 05 23 1

Aktualizacja 9.01.2023 r.

W trakcie remediacji  Szańca Zachodniego wykonawca robót natrafił na inne źródła zanieczyszczeń, których nie obejmuje wydana wcześniej decyzja RDOŚ ustalająca plan przeprowadzenia remediacji na określonych warunkach.

Podczas robót w jednym z obszarów występują substancje smołopodobne. W innej części Szańca Zachodniego zanotowano występowanie ciekłych substancji ropopochodnych na zwierciadle wód gruntowych. Zanieczyszczenia te nie były wcześniej udokumentowane.  W procesie  przygotowań do rozpoczęcia robót remediacyjnych przygotowano plan remediacji, w ramach którego wykonano odwierty w gruncie. Badania te nie wykazały występowania tych substancji w tej lokalizacji na taką skalę. Odwierty nie wykazały zanieczyszczeń wgłębnych w tych miejscach.

Pobrane próbki i wykonanie otworów sozologicznych pozwoli okonturować plamę. Z otrzymanych badań  zostanie opracowany nowy projekt planu remediacji tego miejsca, który zostanie uzgodniony z RDOŚ. Z uwagi na to konieczna jest aktualizacja decyzji remediacyjnej, co skutować będzie zmianą terminu zakończenia prac. Szacujemy, że roboty na tym obszarze przedłużą się o co najmniej kilka miesięcy.

Szaniec Zachodni NPort 04 01 23 14

Aktualizacja 10-10-2022

Teren został ogrodzony. Wykonano także rozpoznanie saperskie. Trwają prace ziemne.

Szaniec Zachodni Nowy Port 03 10 22 14

Aktualizacja, 15.07.2022 r.

Podpisano umowę na realizację zadania z firmą Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 9,2 mln złotych. Koniec prac przewidziano w grudniu 2022 r. 

Szaniec Nowy Port 05 08 22 2