Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Dostosowanie budynku oraz drogi do wymogów i przepisów p.poż wraz z wymianą posadzek w ZSO nr 6 w Gdańsku, ul. Głęboka 11 - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z dostosowaniem budynku oraz drogi do wymogów i przepisów p.poż wraz z wymianą posadzek w ZSO nr 6 w Gdańsku, ul. Głęboka 11.Celem inwestycji było dostosowanie istniejącego budynku szkolnego oraz jego otoczenia do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego i wymogów poprzez modernizację dróg ewakuacyjnych i realizację drogi pożarowej, oraz podniesienie standardu ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń poprzez remont posadek. Budynek ujęty jest w Gminnym Rejestrze Zabytków miasta Gdańska.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował roboty budowlane:

1) Elementy z zagospodarowania terenu
- likwidację kolidujących z inwestycją fragmentów istniejącego ogrodzenia, chodników i krawężników, - wycinkę istniejących krzewów i drzew w obrębie realizacji drogi pożarowej, 
- wykonanie drenażu liniowego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie żelbetowego kanału odciążającego, zabezpieczającego istniejącą sieć ciepłowniczą, 
- wykonanie drogi pożarowej, 
- wykonanie dojść pieszych od drogi pożarowej do wejść ewakuacyjnych, 
- montaż szlabanu i elementów wyposażenia drogi, 
- nasadzenia krzewów liściastych i zagospodarowanie nawierzchni trawiastych. 

2) Roboty budowlano-instalacyjne
- wydzielenie klatek schodowych B i C: montaż szklanych wydzieleń pożarowych i remont istniejących, - wykonane systemu grawitacyjnego oddymiania klatek A, B, C, D wraz montażem okien uchylnych, siłowników i elektrycznej instalacji zasilającej, 
- przebudowę istniejącej instalacji hydrantowej: demontaż istniejących hydrantów, oddzielenie od istniejącej instalacji wody użytkowej oraz wykonanie instalacji hydrantowej HP 25 dla obsługi całości budynku, 
- wykonanie elektrycznej instalacji sygnalizacji pożaru, 
- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
- wykonanie systemu sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi, 
- wykonanie zasilania szlabanu drogi pożarowej. 

3) Wymiana posadzek: 
- wykonanie remontu posadzek w hallu i klatce schodowej A liceum wraz z rozbiórką istniejących posadzek, pracami posadzkarskimi, tynkowaniem i malowaniem ww. pomieszczeń, 
- wykonanie remontu posadzek klatkach schodowych B i C z rozbiórką istniejących posadzek i naprawą stopni klatek schodowych, 
- wydzielenie pomieszczenia portierni wraz z przebiciem otworu i wykonaniem zabudowy z płyt GKF i montażem witryny portierni, 
- przebudowę instalacji sanitarnej w zakresie przeniesienia umywalki w docelowym pomieszczeniu portierni, 
- przebudowę instalacji grzewczej na klatce schodowej. 

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD z Gdańska
Czas realizacji: maj-wrzesień 2017
Koszt realizacji: 1,5 mln zł


Zdjęcia po zakończeniu realizacji


Zdjęcia sprzed realizacji zadania:


Stan realizacji prac dn. 07.09.2017 r. 

Prace w obiekcie zastały zakończone, na terenie szkoły prowadzone są jeszcze roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu w tym drogi pożarowej. Planowany termin zakończenia przypada na 20 września br. Roboty prowadzone są w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie placówki.