Inwestor bezpośredni Miasto Gdańsk

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gdańsk, ul. Piekarnicza 16

Jednostka projektowa Diogenes Studio - sp.z o.o. Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27

Wykonawca robót AGROMEL Przedsiębiortwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych sp.z o.o. - Pruszcz Gdański ul. F. Nowowiejskiego 33

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJIZbiornik retencyjny "Łabędzia"powstał z połączenia dwóch istniejących stawów przyległych do rowu S-1. Zlokalizowany jest między ulicami Łabędzią i Stolema w Gdańsku-Zabomi. Stanowi odbiornik dla spływających rowem S-1 wód deszczowych. Dane ogólne:

 • powierzchnia zbiornikaF=l ,79 ha
 • pojemność retencyjna między max i normalnym poziomem piętrzenia V= 14 440 m3
 • maksymalna pojemność retencyjna V max = 23 000 m3
 • normalny poziom piętrzenia NPP = 63,10 m npm
 • maksymalny poziom piętrzenia Max PP = 64,00 m npm
 • przepływ w rowie S-1 poniżej zbiornika będzie zredukowany do q/l 0%/= 320 l/s przy przepływach w rowie S-1 większych od 380 l/s woda wpływa do zbiornika poprzez komorę wlotową K - IIi wypełnia zbiornik
 • odpływ do rowu S-1 poprzez komorę K-III z rurociągiem Dn 1000 i komorę K-IV
 • spust denny poprzez komorę K-V z rurociągiem Dn 600 i wylotem gabionowym Zrealizowane zadanie inwestycyjne zdecydowanie poprawia stosunki gruntowo-wodne poprzez regulację przepływu wraz z odpowiednią ich retencją w zbiorniku wszystkich wód opadowych i infiltracyjnych z terenów zlewni rowu S-1 w Gdańsku -Zaborni. W czasie ulewnych opadów zbiornik przejmie nadmiar wód z rowu S-1, nie dopuszczając do lokalnych zalań i podtopień przyległych terenów.


Zagospodarowanie terenu

 • droga technologiczno-eksploatacyjna na dno zbiornika z płyt żelbetowych ciężkich wraz z placem manewrowym-1 032 m~
 • nawierzchnia z płyt żelbetowych YOMB w ulicy Łabędziej-810 m"
 • droga technologiczna z kostki betonowej Polbruk-865 m"
 • droga nad rowem S-l z płyt betonowych MEBA-510 nr
 • chodnik z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż ul. Łabędziej-142 m"
 • ścieżka spacerowa z nawierzchni żwirowej-397 m2
 • ogrodzenia systemowe wys. 1,5 m-550 m
 • oświetlenie terenu - linia kablowa NN-6 pkt
 • humusowanie i obsiew trawą-1 500 m2
 • wycinka, nasadzenia, pielęgnacja drzew i krzewów


Elementy małej architektury

 • ławki-9 szt.
 • kosze na śmieci-9 szt.
 • słupki-24 szt.
 • rogatki metalowe-3 kpl.


Użytkownikiem obiektów małej architektury jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Użytkownikiem samego zbiornia są Gdańske Melioracje