Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła pierwszą część realizacji zadania związanego
z uporządkowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską
w Gdańsku, o powierzchni ponad 17ha. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu terenu oraz wycince drzew
i krzewów Zakres rzeczowy I etapu obejmował: 
- wycinkę drzew i krzewów, 
- karczowanie pni, wyrównanie terenu po karczowaniu,
- wywóz śmieci i gruzu na legalne wysypisko śmieci,

Docelowo inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w zakresie zieleni, alejek spacerowych, a także budowę ścieżki rowerowej. Zgodnie z projektem wykonawczym część terenu zieleni stanowić będą użytki ekologiczne - tereny istniejącej naturalnej przyrody z bogactwem gatunków do obserwacji. Zaplanowano również tereny rekreacyjne składające się m.in. z placu zabaw, ścieżki zdrowia, stołów do tenisa oraz stolików szachowych. Planuje się również wykonanie instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej oraz głównego ciągu pieszego. Inwestycja realizowana jest w ramach działań pn.: „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście”. Dalszy etap realizacji zadania przewidziany jest na 2013 rok .

Wykonawca : DENDROLAB Sp. z o.o., Gdańsk 

Czas Realizacji : 15.11.2012 - 14.12.2012 r.

Koszt realizacji : 96 924,00 zł