UE spojnosci

Przygotowujemy się do  budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska. 

 

Głównymi założeniami inwestycji są:

 • uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego,
 • stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie,
 • usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenia bezpieczeństwa,
 • stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej,
 • zwiększenie potencjału rozwojowego dzielnic południowych w rejonie objętym projektem.

Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa biec będzie od budowanej obecnie linii tramwajowej na Nowej Bulońskiej Północnej do al. Havla. Tramwaj będzie poruszał się na południe od obecnej ul. Warszawskiej. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

Nowa linia tramwajowa Nowa Warszawska będzie miała długość około 2 km. Przystanki dla pasażerów zlokalizowane będą w pobliżu skrzyżowania z planowaną ul. Unruga, ulicą Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż torowiska będzie można także poruszać się rowerem. W ciągu ul. Nowej Warszawskiej przy torowisku zlokalizowano ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych. Dla potrzeb obsługi torowiska, powstanie także droga technologiczna.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową. Ponadto projekt przewiduje przebudowę liczącego ok. 200 metrów odcinka ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego.

 

 

 Aktualizacja, 30.07.2020 r.

W ubiegłym tygodniu otwarte zostały oferty na budowę I etapu linii tramwajowej Nowa Warszawska,  obejmującego przebudowę istniejącej linii tramwajowej w rejonie skrzyżowania al. Havla z ul. Łódzką oraz budowę pierwszego odcinka linii tramwajowej. Z uwagi na znaczne przekroczenie przeznaczonej na ten etap kwoty postępowanie zostanie unieważnione i rozpisany zostanie przetarg na realizację Nowej Warszawskiej w pełnym zakresie.

Na przełomie III i IV kwartału tego roku, ogłoszony zostanie przetarg na cały odcinek linii tramwajowej Nowej Warszawskiej. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, wykonawców ubiegających się o realizację inwestycji poznamy jeszcze w tym roku, roboty ruszą wiosną, a nową linią tramwajową pojedziemy w 2023 roku. 

Aktualizacja, 20.07.2020 r.

20 lipca odbyło się otwarcie ofert na budowę pierwszego etapu budowy Nowej Warszawskiej. Podczas otwarcia ofert odczytano , że na realizację zadania Zamawiający przeznacza 15 mln złotych. W przetargu wpłynęły 4 oferty.

 1. Poleko sp. z o.o. – 32 496 600 zł
 2. MTM S.A. – 35 500 000 zł
 3. Strabag S.A. – 30 440 818,84 zł
 4. Konsorcjum: Lider WPRD Gravel Sp. z o.o. – 34 980 000 zł

Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym. Decyzje o możliwości realizacji zadania zostaną podjęte przez władze miasta.

 

Aktualizacja, 12.06.2020 r.

Przetarg na realizację robót został ogloszony w dniu 12 czerwca. Realizacja obejmować będzie budowę i przebudowę układu drogowo-torowego skrzyżowania ulic: Nowej Warszawskiej, Łódzkiej oraz Al. Vaclava Havla w Gdańsku wraz z przebudową infrastruktury technicznej.Wykonawców ubiegających się o realizację zadania poznamy 20 lipca, a zakończenie zadania planowane jest w połowie 2021 roku.  

 

Aktualizacja, 9.06.2020 r.

Podjęta została decyzja o powtórzeniu postępowania przetargowego na budowę I etapu linii tramwajowej Nowej Warszawskiej. Pod koniec maja otworzono oferty na realizację tego odcinka, jednak przetarg nie został rozstrzygnięty. Miasto na ten cel zabezpieczyło 20 mln złotych.

Miasto Gdańsk będzie realizować linię tramwajową w ciągu ul. Nowa Warszawska – powiedział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Przetarg zostanie powtórzony z przedłużeniem czasu realizacji zadania.

I etap realizacji Nowej Warszawskiej obejmuje przebudowę skrzyżowania istniejącej linii tramwajowej oraz infrastruktury podziemnej. O realizację zadania ubiegało się tylko dwóch wykonawców: konsorcjum, którego liderem jest firma TOR-KAR-SSON za realizację zadania zaproponowało cenę 37 980 000 zł. oraz MTM S.A, który realizację robót oszacował na kwotę 38 809 505, 51 zł. Wpływ na tak wysoką cenę mógł mieć nie tylko zakres prac, ale wskazany w zamówieniu termin zakończenia określony na grudzień 2020 r. Dlatego też zdecydowano, aby termin realizacji w nowym postępowaniu określić w miesiącach, co w przypadku długiej procedury zamówień publicznych, wskazuje realny czas na prowadzenie robót. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca na wykonanie zadania będzie miał okres 10 miesięcy – licząc od daty podpisania umowy.

- Czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania przetargowego, od momentu ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy to okres ok. 3 miesięcy. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, oferty wykonawców poznamy na przełomie lipca i sierpnia, a umowa mogłaby zostać zawarta we wrześniu. Prace na torowisku ruszą wtedy jesienią, ale z uwagi na zakres prac oraz zbliżający się okres zimowy, w którym nie mogą być prowadzone roboty na torowisku, zakończenie realizacji I etapu Nowej Warszawskiej przypadać będzie już 2021 roku  – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 

Aktualizacja, 28.05.2020 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy 28 maja. Na realizację zadania zabezpieczono 20 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty:

 1. Konsorcjum, lider: TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – 37 980 000,00 zł
 2. MTM S.A – 38 809 505, 51 zł

Obecnie oferty będą podlegały analizie pod względem formalno-prawnym i finansowym.

 

Aktualizacja 16.04.2020 r. 

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią, występujące  na rynku ograniczenia i utrudnienia we współpracy z wykonawcami robót, polegające m.in. na dostępności pracowników często przebywających na zwolnieniach lekarskich, opiece nad dzieckiem czy też w kwarantannie oraz dodatkowe problemy w przemieszczaniu się, a także z uwagi na to, że okoliczności te mają charakter ciągły i nieprzewidywalny i mogłyby wpłynąć negatywnie na możliwość właściwego przygotowania ofert przetargowych w zakładanym na koniec kwietnia terminie, zdecydowano aby przedłużyć okres składania ofert do 21 maja br. Jeśli postępowanie na wybór wykonawcy dla budowy I etapu linii tramwajowej w ul. Warszawskiej przebiegać będzie zgodnie z zakładanym harmonogramem umowa zostanie podpisana w pierwszej połowie lipca i wtedy też będą mogły rozpocząć  się roboty budowlane. Zakładany obecnie harmonogram przewiduje zakończenie I etapu na koniec 2020 roku.   


Aktualizacja, 13.03.2020 r.

Kolejny krok do budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska. W piątek, 13 marca wysłano do dziennika urzędowego Unii Europejskiej dokumenty przetargowe dotyczące I etapu inwestycji. Przetarg ukaże się na platformie przetargowej DRMG w najbliższych dniach. Prace mają zakończyć do końca 2020 r.

I etap – skrzyżowanie al. Havla z ul. Łódzką

W tym etapie przebudowane zostanie skrzyżowania al. Havla z ul. Łódzką, które uwzględni nie tylko budowę torów tramwajowych na tym odcinku, ale także jezdni, ścieżki rowerowej. Ponadto wybudowany zostanie przystanek przy ul. Łódzkiej. Jeśli procedura przetargowa przebiegać będzie bez zakłóceń, zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2020 r.

II etap – dokończenie trasy tramwajowej z pętlą przy ul. Jabłoniowej/ al. Adamowicza

Co ważne, planowane są już działania związane z drugim etapem, obejmującym pozostałe dwa odcinki linii tramwajowej, od przystanku przy ul. Łódzkiej do pętli Jabłoniowa/ al. Pawła Adamowicza. Ogłoszenie postępowania dla tej części inwestycji planowane jest w drugiej połowie roku. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do grudnia 2021 r.

Poprzedni przetarg został unieważniony.

nowa warszawska

Aktualizacja 31.01.2020 r.

22 stycznia otwarto oferty na budowę trasy tramwajowej Nowa Warszawska. Najniższa z ośmiu przedstawionych ofert przekracza o 24,7 mln zł kwotę przeznaczoną na tę inwestycję. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków na realizację w obecnym okresie, podjęto decyzję o unieważnieniu tego postępowania.

Ze względu na wagę tego przedsięwzięcia dla układu komunikacyjnego i konieczność uzupełnienia budżetu, zdecydowano że realizacja zadania prowadzona będzie w dwóch następujących po sobie etapach. 

Projekt europejski zakładał realizację tej linii tramwajowej w roku 2021 i ten cel chcemy utrzymać - podkreśla Alan Aleksandrowicz. - Budowa realizowana będzie w dwóch etapach, z zachowaniem terminu zakończenia 2021.

Prace na pierwszym odcinku rozpoczną się w maju i potrwają do grudnia br. Równolegle miasto programować będzie finansowanie na realizację drugiego odcinka linii tramwajowej, tak aby wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w IV kw. 2020 r., z terminem zakończenia określonym na IV kw. 2021 r.      

Skrzyżowanie Al. Havla z ul. Łódzką - etap I 

Pierwszy etap budowy linii tramwajowej Nowej Warszawskiej obejmować będzie przebudowę skrzyżowania Al. Havla do wysokości ul. Łódzkiej. Z uwagi na bardzo uczęszczaną lokalizację odcinek ten realizowany będzie w pierwszej kolejności. Aby jak najszybciej wyłonić wykonawcę robót postępowanie przetargowe dla tego etapu ogłoszone zostanie w lutym, a prace zakończone zostaną w grudniu 2020 r.  

- Z uwagi na lokalizację skrzyżowania Al. Havla z ul. Łódzką, aby zminimalizować utrudnienia związane z realizacją prac, chcielibyśmy aby najbardziej uciążliwe roboty wykonywane były w okresie wakacyjnym, kiedy ruch jest wyraźnie mniejszy - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny DRMG.   

Od ul. Łódzkiej do połączenia z Al. Pawła Adamowicza  - etap II  

Równolegle do realizacji I etapu będą trwały przygotowania do rozpoczęcia II etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Łódzkiej do połączenia z Al. Pawła Adamowicza.  

- Zakładamy, że postępowanie na realizację II etapu ogłoszone zostanie w III kw. 2020 r., po zapewnieniu dodatkowego finansowania na ten cel. Wykonawca robót wyłoniony zostanie jeszcze w tym roku, a prace zakończą się w IV kw. 2021 roku - mówi Włodzimierz Bartosiewicz.   

Projektowany będzie też ok. 350 m odcinek ul. Piotrkowskiej, który umożliwi skomunikowanie ul. Piotrkowskiej z Al. Pawła Adamowicza i odciąży ruch na ul. Warszawskiej. Realizacja tego projektu ma zakończyć się w III kw. 2021 r., jeszcze przed zakończeniem budowy linii tramwajowej Nowa  Warszawska.           

 

Aktualizacja, 22.01.2020 r. 

22 stycznia poznaliśmy oferty  w przetargu:

 1. Budimex S.A. – 77 802 437, 76 zł
 2. MTM S.A. – 64 607 491, 11 zł
 3. Konsorcjum firm: Lider TOR-KAR-SSON Sp.z.o.o,  – 62 677 930, 31 zł
 4. Konsorcjum firm: Lider Roverpol sp. z o.o. - 76 985 700 zł
 5. Torpol S.A – 77 925 837, 71 zł
 6. Konsorcjum firm: Lider: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp.- 79 315 721, 64 zł
 7. Konsorcjum firm: Lider: Balzola Polska Sp. z o.o.,  – 71 832 216, 50 zł
 8. Strabag S.A. – 67 322 960, 31 zł

Oferty będą teraz analizowane pod względem formalno-prawnym.

Aktualizacja, 17.06.2019 r.

Przetarg na realizację zadania ogłoszono 14 czerwca. Realizacja inwestycji ma potrwać 20 miesięcy.

Aktualizacja

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami gotowa będzie do końca maja 2018r. Wykonawcą jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska. Po zakończeniu prac projektowych zostanie rozpoczęta procedura związana z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji.

Aktualizacja

Termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej został przedłużony do końca września. Po zakończeniu prac projektowych rozpocznie się procedura związana z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót.

Aktualizacja 27.01.2016r.

  25 stycznia br. w siedzibie DRMG, przy ulicy Żaglowej, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Warszawskiej, z wyłonionym w drodze przetargu ograniczonego wykonawcą - Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska. Wykonawca na realizację projektu ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na czerwiec 2017 roku.

Aktualizacja 29.12.2015 r.

28 grudnia w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul.Nowej Warszawskiej w Gdańsku. O realizację zamówienia ubiega się 4 Wykonawców. Gmina Miasta Gdańska jako Zamawiający na realizację zadania przeznaczyła 1,5 mln zł. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska.

Ceny złożonych ofert kształtowały się następująco:

 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska - 1 104 540 PLN
 • Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 2 680 170 PLN
 • Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska - 1 765 050 PLN
 • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z Gdańska - 1 436 640 PLN

  O tym, która z powyższych firm będzie opracowywać dokumentację projektową dla tego zadania dowiemy się w najbliższych tygodniach, po zakończeniu weryfikacji ofert przetargowych pod względem formalno - prawnym.

  Aktualizacja 13.11.2015 r.

  We wtorek, 24 marca, w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się ogłoszenie przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Postępowanie ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do składania ofert przetargowych. Na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy mieli czas do 21 kwietnia. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło 7 wykonawców. Po zweryfikowaniu dokumentów DRMG zaprosiła wybranych wykonawców do złożenia ofert przetargowych:

   

  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
  • Europrojekt Gdańsk S.A.
  • Mosty Katowice Sp. z o.o.
  • KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  • Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
  Oferenci na przygotowanie i dostarczenie ofert mają czas do 28 grudnia br. Na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy - licząc od daty podpisania umowy.