Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Kładka pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dwor...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Żuławy Wiślane
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-02-16


W przygotowaniu:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-02-16


Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przygotowuje do realizacji zadanie, polegające na budowie wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91, prowadzącą na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego. Zadanie podzielone zostało na dwie części.

Głównym założeniem jest wykonanie nowego przejścia Traktu Św. Wojciecha nad torami PKP przy pomocy nowych obiektów inżynierskich z uwagi na stan techniczny obecnie funkcjonującego wiaduktu.


ZADANIE 1 budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego
w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91 prowadząca na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego. Zadanie 1 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha,
- przebudowa odcinka ulicy Trakt Św. Wojciecha, Okopowej, Zaroślak, Toruńskiej;
- przebudowa skrzyżowania ulic Trakt Św.Wojciecha-Okopowa-Toruńska oraz ulic Trakt Św. Wojciecha-Zaroślak;
- przebudowa układu drogowego wokół Baszty Białej;
- budowa odcinka ulicy nowe Podwale Grodzkie;
- budowa mostu nad Kanałem Raduni;
- budowa murów oporowych;
- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego;
- zakup i montaż urządzeń dla monitoringu wizyjnego, monitoring wind, transmisja danych dla systemu TRISTAR z tablicami SIP.

W ramach ZADANIA 1 - budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku, przewiduje się:
1) przebudowę układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, w tym:
● ul. Trakt Św. Wojciecha – Okopowa na odcinku od ul. Zaroślak w kierunku Centrum;
● łącznica zachodnia do ul. Nowe Podwale Grodzkie;
● łącznica wschodnia do ul. Okopowej;
● ul. Zaroślak odcinek do mostu nad Kanałem Raduni;
● przejście nad mostem nad Kanałem Raduni – odcinek od ul. Trakt Św. Wojciecha
do ul. Zaroślak;
● ul. Spadzista – odcinek od ul. Zaroślak;
● ul. Toruńska – odcinek od ul. Trakt Św. Wojciecha;
● ul. Nowe Podwale Grodzkie od strony Centrum w kierunku Augustyńskiego;
● ul. Okopowa od ul. Nowe Podwale Grodzkie ( w rejonie ul. Augustyńskiego)
do ul. Toruńskiej;
● Rondo Baszta – wyniesione skrzyżowanie wokół baszty o długości ok. 43,97 m -
nawierzchnia pieszo – jezdnia z nowej kostki kamiennej płomieniowanej;
● ul. Augustyńskiego odcinek od CKU do ronda Baszta;
● zjazd z Traktu Św. Wojciecha;
● ul. Św. Trójcy – odcinek od ul. Okopowej;
● dojazd do parkingu od ul. Okopowej;
● zjazdy z Traktu Św. Wojciecha o nawierzchni kostki betonowej koloru grafitowego;


2) Budowę obiektów mostowych:


● Wiadukt na torami kolejowymi w ciągu ul. Trakt Św. Wojciecha.
W miejscu istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi, w ramach rozbudowy Traktu Św. Wojciecha przewiduje się budowę nowego wiaduktu o trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których będą podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych
z żelbetową płytą pomostu. Konstrukcja wiaduktu pozwala na etapowanie jego budowy. Przewiduje się wybudowanie w pierwszej kolejności dwóch dźwigarów od strony wschodniej i konstrukcji pomostu pomiędzy nimi. W tym czasie ruch odbywać się będzie po istniejącym obiekcie.
Następnie ruch zostanie przeniesiony na nowy obiekt a w miejsce rozebranego istniejącego obiektu zostanie dobudowany trzeci dźwigar łukowy oraz pomost dla drugiej jezdni.

Charakterystyczne parametry wiaduktu:
- klasa obciążenia „A”
- rozpiętość teoretyczna - 104 m
- szerokość całkowita - 37,69 m
- rozstaw osiowy dźwigarów łukowych
- szerokość pomostu:
* wiadukt zachodni – 19, 86 m
* wiadukt wschodni – 17,50 m
- szerokość jezdni dla każdego z kierunków - 3 x 3,25 + 0,5 m (opaska)
- szerokość ciągu pieszo – jezdnego ( wiadukt wschodni) – 3,0 m
- szerokość ścieżki rowerowej ( wiadukt zachodni) – 2,5 m
- szerokość ciągu pieszego ( wiadukt zachodni) – 2, 0m

● Wiadukty nad ul. Nowe Podwale Grodzkie
Nad ul. Nowe Podwale Grodzkie przewiduje się wykonanie obiektów w postaci ram żelbetowych osobną konstrukcją nośną dla każdej jezdni. Dla jezdni zachodniej zaprojektowano ramę dwuprzęsłową,dla jezdni wschodniej ramę jednoprzęsłową.

Charakterystyczne parametry wiaduktu ( kierunek Orunia):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi niwelety) – 20,91 m + 14,18 m
-długość całkowita płyty nośnej - 35,69 m
-szerokość całkowita zmienna 18,79 – 17,44 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
-szerokość ciągu pieszego 2,0 m

Charakterystyczne parametry wiaduktu ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi niwelety) – 18,04 m
-długość całkowita płyty nośnej – 18,28 m
-szerokość całkowita zmienna 15,19 – 15,53 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo-jezdnego 3,0 m


● Estakady dojazdowe do wiaduktu wraz z murami oporowymi
Dojazd do wiaduktów nad ul. Nowe Podwale Grodzkie od strony północnej stanowią estakady o konstrukcji sprężonej osobno dla każdej jezdni.

Charakterystyczne parametry estakady zachodniej ( kierunek Orunia):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi środkowego dźwigara ) – 2x30 m
-szerokość całkowita - 17,23 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
-szerokość ciągu pieszego 2,0 m

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi środkowego dźwigara ) – 27m+36m+27 m
-szerokość całkowita - 15,53 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo -jezdnego 3,0 m


● Most przez Kanał Raduni
Obiekt stanowi dojazd od Traktu Św. Wojciecha do ul. Zaroślak.

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna przęseł – 18,5 m
-długość całkowita – 19,33 m
-szerokość całkowita - 16,74 m
-szerokość jezdni na obiekcie – 2x3,0m+3,5m+ 2x0,2 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo -jezdnego 2x2,0 m

• uzbrojenie terenu;
• zieleń;
• elementy małej architektury.


ZADANIE 2 budowa parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego w rejonie wiaduktu Biskupia Górka przy ul. Okopowej.

1. Charakterystyczne parametry parkingu
Obiekt garażu otwartego jest budynkiem wolnostojącym.

Powierzchnia zabudowy – 2 617 m2
Powierzchnia całkowita – 15 510 m2
Powierzchnia użytkowa – 14 974 m2
Kubatura – 87 082 m3
Łączna ilość miejsc postojowych – 475

• instalacje;
• monitoring.

Planowany termin zakończenia realizacji to koniec lipca 2019 r.Wizualizacja

Widok przed rozpoczęciem realizacji
Aktualizacja 30.10.2017 r.


30 października komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację wiaduktu Biskupia Górka zlokalizowanego w ciągu Traktu Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta. Na podstawie przyjętych kryteriów wybrano firmę Budimex S.A., która za realizację zadania zaproponowała kwotę 143,6 mln zł. Umowa na realizację robót podpisana zostanie po uprawomocnieniu wyboru oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych.Aktualizacja 3.10.2017 r.

3 października w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację przedmiotowego zadania. W pierwszym etapie przetargu wnioski o dopuszczenie do udziału złożyło 11 firm. Po weryfikacji dokumentów, do kolejnego etapu postępowania zakwalifikowało się 5 firm i do nich wysłane zostały zaproszenia do złożenia ofert przetargowych:

1.Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
2.Konsorcjum firm:
WARBUD S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5
3.Konsorcjum firm:
PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, PORR Bau Gmbh, Absberggasse 47 A-1100 Wiedeń, Austria, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 1, 42-400 Zawiercie
4.SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
5.STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

W wyznaczonym terminie oferty złożone zostały przez 3 zaproszone firmy:

Umowa na realizację inwestycji będzie mogła być podpisana po sprawdzeniu ofert przez komisję przetargową.


Zdjęcia z otwarcia ofert przetargowych:
Aktualizacja 24.08.2017 r.

Spośród 11 wniosków złożonych w postepowaniu na wyłonienie Wykonawcy prac dla zadania „Budowa Wiaduktu Biskupia Górka” najkorzystniejszą liczbę punktów otrzymały i tym samym zaproszone zostały do złożenia ofert przetargowych następujące firmy:

- Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
- Konsorcjum firm:
WARBUD S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5;
- Konsorcjum firm:
PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, PORR Bau Gmbh, Absberggasse 47 A-1100 Wiedeń, Austria, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 1, 42-400 Zawiercie;
- SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
- STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wyłonieni w pierwszym etapie przetargu Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych mają czas do 28 września br.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
1. Cena – 60 %
2. Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla każdego przedmiotu odbioru – 40%

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec lipca 2019 roku.

Aktualizacja 20.06.2017 r.

Do poniedziałku 19 maja, zainteresowani wykonawcy mogli składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło jedenastu wykonawców. W najbliższych dniach dokumenty zostaną zweryfikowane i tylko wybrani wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert przetargowych.

Zainteresowane budową gdańskiego wiaduktu firmy to:

- Polaqua z Piaseczna
- Mota-Engil Central Europe z Krakowa
- Budimex z Warszawy
- Skanska z Warszawy
- Strabag z Pruszkowa
- konsorcjum: Warbud z Warszawy i Eurovia Polska z Bielan Wrocławskich
- konsorcjum: Banimex i Azi_Bud z Będzina
- konsorcjum: Metrostav Polska z Warszawy, Vistal oraz MTM z Gdyni
- konsorcjum: Aldesa Construcciones - spółki z Warszawy i Madrytu
- konsorcjum: Porr z Warszawy, Porr Bau z Wiednia oraz Intercor z Zawiercia
- konsorcjum: Mostostal z Warszawy i Acciona Infraestructuras z Madrytu


Aktualizacja 18.05.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 18 maja 2017 r. ogłosiła przetarg na realizację zadania polegającego na budowie wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku. Przetarg ma formę ograniczoną co oznacza, że wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert przetargowych. Termin składania wniosków wyznaczono na 19 czerwca. Po ich weryfikacji, wybrani Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli minimum 30 dni. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec lipca 2019 roku.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej (etap II... 520755-N-2018 z dnia 2018-02-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500037788-N-2018 z dnia 2018-02-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-02-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski