Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-04-27


W przygotowaniu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2017-04-26


Wydarzenia:
Otwarcie nowej pływalni przy Szkole Podstawowej 81, przy ul. Siedleckieg...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boi...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Budowa ulicy Nowej Bulońskiej
Aktualizacja: 2017-04-24


Realizowane:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-04-21


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-04-20


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomół...

Celem zadania jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej i Arciszewskiego w Gdańsku.

1)Efekt rzeczowy:

Łączna długość kanalizacji deszczowej ok. 909 m
Łączna długość przebudowywanych dróg ok. 1 103 m

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Roboty ziemne i przygotowawcze w tym. m.in.:
— roboty rozbiórkowe i demontażowe,
— roboty ziemne,
— zabezpieczenie wykopów,
— wycinka drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjne,
— pomiary geodezyjne,
— wywóz materiału rozbiórkowego i ściętych drzew na legalne wysypisko i jego utylizacja wraz z kosztami przyjęcia.
2) Budowa kanalizacji deszczowej w tym m.in.
— kanalizacja deszczowa,
— budowę studni rewizyjnych,
— budowę studzienek ściekowych,
— wpusty uliczne,
— wykonanie przyłączy,
— wykonanie podłączenia istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Lindego do wykonywanej kanalizacji deszczowej w ul. M. Gomółki.
3) Sieć wodociągowa w tym m.in.
— montaż rurociągów,
— montaż hydrantów,
— regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe.
4) Sieć kanalizacji sanitarnej w tym m.in.
— demontaż rurociągu betonowego oraz studni betonowych w ul. Kmiecej,
— montaż kanałów sanitarnych wraz z podłączeniem przyłączy,
— montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
— regulacja studzienek.
5) Sieć gazowa w tym m.in.
— gazociąg z rur stalowych.
6) Droga w tym m.in.
— wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej,
— chodniki z płyt betonowych,
— odtworzenie drogi gruntowej (nawierzchnia żwirowa),
— odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej,
— odtworzenie chodników,
— wykonanie krawężników; obrzeży,
— wykonanie wjazdów.

7) Zieleń
— zabezpieczenie drzew na czas budowy,
— wycinka zieleni kolidującej,
— nasadzenia zastępcze.
8) Organizacja ruchu na czas budowy
9) Docelowa organizacja ruchu
10) Oświetlenie w tym m.in.
— demontaż oświetlenia,
— wykonanie zasilania słupów oświetleniowych,
— osprzęt oświetleniowy,
— próby i pomiary montażowe.
11) Usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi w tym m.in.
— linie kablowe,
— demontaż linii kablowych,
— zabezpieczenie kabli energetycznych,
— przełożenie słupa.
12) Roboty teletechniczne w tym m.in.
— zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telefonicznej,
— przebudowa istniejących studni kablowych – kolidujących z budową,
— przełożenie i demontaż kabla,
— regulacja wysokościowa ram i pokryw studni teletechnicznych (uszkodzone elementy wymienić na nowe).


Inwestycja jest kontynuacją wykonanego w 2015 roku III etapu realizacji, który obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku.


Planowany termin zakończenia realizacji IV etapu zadania to 30.11.2017 r.


Teren przed rozpoczęciem realizacji

Widok po zakończeniu III etapu realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku etap III.Aktualizacja 18.04.2017 r.

W związku z zakończeniem robót w ulicy Kmiecej, w piątek, 21 kwietnia ulica zostanie oddana do ruchu, jednocześnie nastąpi całkowite zamknięcie ul. Gomółki, począwszy od skrzyżowania z ul. Kmiecą do ul. Lindego. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu potrwa około miesiąca. Równolegle trwają prace wykonania nawierzchni w ul. Gomółki, od skrzyżowania z ul. Ludową, w kierunku kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, do końca zakresu.Aktualizacja 16.02.2017 r.

Na terenie budowy trwają prace związane z budową kolektora deszczowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gomółki. W związku z powyższym na realizowanym odcinku wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Zakończono prace przy budowie wodociągu w ulicy Kmiecej w Gdańsku. Wznowienie robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi, wjazdów oraz chodników na tej ulicy planowane na początek marca, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające.


Aktualizacja 9.01.2017 r.

Główny front robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, prowadzony jest obecnie na ul. Kmiecej. Zakończono etap prac ziemnych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Układane są betonowe krawężniki rozpoczęto także budowę chodnika. Równolegle wymieniany jest wodociąg. W związku z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację wykonawca robót rozpoczął przerwę technologiczną.

Ponadto, od dnia 9 stycznia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Gomółki. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest koniecznością budowy kolektora deszczowego i będzie polegała na całkowitym zamknięciu ul. Gomółki od działki nr .242 (skrzyżowanie ul. Gomólki z ul. Ludową) do działki nr 236, odcinek przy lesie. Planowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji to okres ok. 4 tygodni. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, planowane roboty zostaną odwołane, a ich rozpoczęcie nastąpi w możliwie najwcześniejszym terminie.

Aktualizacja 18.10.2016 r.

Na terenie budowy zakończono roboty rozbiórkowe. Aktualnie wykonywane są prace ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.


Aktualizacja

12 sierpnia z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego - Firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa podpisana została umowa na realizację zadania. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca na zakończenie inwestycji ma czas do 30 listopada 2017 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska

   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 74910 - 2017 z dnia 2017-04-27
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017/S 082-157818 z dnia 2017-04-27
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski