Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomół...


Celem zadania jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej i Arciszewskiego w Gdańsku.

1)Efekt rzeczowy:

Łączna długość kanalizacji deszczowej ok. 909 m
Łączna długość przebudowywanych dróg ok. 1 103 m

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Roboty ziemne i przygotowawcze w tym. m.in.:
— roboty rozbiórkowe i demontażowe,
— roboty ziemne,
— zabezpieczenie wykopów,
— wycinka drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjne,
— pomiary geodezyjne,
— wywóz materiału rozbiórkowego i ściętych drzew na legalne wysypisko i jego utylizacja wraz z kosztami przyjęcia.
2) Budowa kanalizacji deszczowej w tym m.in.
— kanalizacja deszczowa,
— budowę studni rewizyjnych,
— budowę studzienek ściekowych,
— wpusty uliczne,
— wykonanie przyłączy,
— wykonanie podłączenia istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Lindego do wykonywanej kanalizacji deszczowej w ul. M. Gomółki.
3) Sieć wodociągowa w tym m.in.
— montaż rurociągów,
— montaż hydrantów,
— regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe.
4) Sieć kanalizacji sanitarnej w tym m.in.
— demontaż rurociągu betonowego oraz studni betonowych w ul. Kmiecej,
— montaż kanałów sanitarnych wraz z podłączeniem przyłączy,
— montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
— regulacja studzienek.
5) Sieć gazowa w tym m.in.
— gazociąg z rur stalowych.
6) Droga w tym m.in.
— wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej,
— chodniki z płyt betonowych,
— odtworzenie drogi gruntowej (nawierzchnia żwirowa),
— odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej,
— odtworzenie chodników,
— wykonanie krawężników; obrzeży,
— wykonanie wjazdów.

7) Zieleń
— zabezpieczenie drzew na czas budowy,
— wycinka zieleni kolidującej,
— nasadzenia zastępcze.
8) Organizacja ruchu na czas budowy
9) Docelowa organizacja ruchu
10) Oświetlenie w tym m.in.
— demontaż oświetlenia,
— wykonanie zasilania słupów oświetleniowych,
— osprzęt oświetleniowy,
— próby i pomiary montażowe.
11) Usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi w tym m.in.
— linie kablowe,
— demontaż linii kablowych,
— zabezpieczenie kabli energetycznych,
— przełożenie słupa.
12) Roboty teletechniczne w tym m.in.
— zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telefonicznej,
— przebudowa istniejących studni kablowych – kolidujących z budową,
— przełożenie i demontaż kabla,
— regulacja wysokościowa ram i pokryw studni teletechnicznych (uszkodzone elementy wymienić na nowe).

Inwestycja jest kontynuacją wykonanego w 2015 roku III etapu realizacji, który obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku.

Czas realizacji: IV kwartał 2017 r.
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o
Koszt realizacji: 3 885 478,73 ZŁ

Teren przed rozpoczęciem realizacji

Widok po zakończeniu III etapu realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku etap III.Widok po zakończeniu całej inwestycji


Aktualizacja, 22.12. 2017 r.

22 grudnia nastąpił odbiór zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego w Gdańsku". Prace zostały zakończone.

Aktualizacja 25.10.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej oraz układaniem kostki w ul. Gomółki.
Aktualizacja 13.07.2017 r.


W ul. Ludowej po stronie prawej, wykonywane zostały wjazdy oraz krawężniki.
Aktualizacja 14.06.2017 r.

Obecnie na terenie budowy w ul. Gomółki trwają prace związane ze zrywaniem nawierzchni oraz korytowaniem. W ul. Lindego po stronie prawej, wykonywane są wjazdy oraz krawężniki.

Aktualizacja 18.04.2017 r.

W związku z zakończeniem robót w ulicy Kmiecej, w piątek, 21 kwietnia ulica zostanie oddana do ruchu, jednocześnie nastąpi całkowite zamknięcie ul. Gomółki, począwszy od skrzyżowania z ul. Kmiecą do ul. Lindego. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu potrwa około miesiąca. Równolegle trwają prace wykonania nawierzchni w ul. Gomółki, od skrzyżowania z ul. Ludową, w kierunku kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, do końca zakresu.Aktualizacja 16.02.2017 r.

Na terenie budowy trwają prace związane z budową kolektora deszczowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gomółki. W związku z powyższym na realizowanym odcinku wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Zakończono prace przy budowie wodociągu w ulicy Kmiecej w Gdańsku. Wznowienie robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi, wjazdów oraz chodników na tej ulicy planowane na początek marca, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające.


Aktualizacja 9.01.2017 r.

Główny front robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, prowadzony jest obecnie na ul. Kmiecej. Zakończono etap prac ziemnych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Układane są betonowe krawężniki rozpoczęto także budowę chodnika. Równolegle wymieniany jest wodociąg. W związku z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację wykonawca robót rozpoczął przerwę technologiczną.

Ponadto, od dnia 9 stycznia planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Gomółki. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest koniecznością budowy kolektora deszczowego i będzie polegała na całkowitym zamknięciu ul. Gomółki od działki nr .242 (skrzyżowanie ul. Gomólki z ul. Ludową) do działki nr 236, odcinek przy lesie. Planowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji to okres ok. 4 tygodni. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, planowane roboty zostaną odwołane, a ich rozpoczęcie nastąpi w możliwie najwcześniejszym terminie.

Aktualizacja 18.10.2016 r.

Na terenie budowy zakończono roboty rozbiórkowe. Aktualnie wykonywane są prace ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.


Aktualizacja

12 sierpnia z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego - Firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa podpisana została umowa na realizację zadania. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca na zakończenie inwestycji ma czas do 30 listopada 2017 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski