Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


Zielony Staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego 2016, polegającego na zagospodarowaniu terenu przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulic Potęgowskiej i Leszczynowej.

Mieszkańcy południowej części Gdańska zyskali zagospodarowane miejsce zielone nad wodą, które posłuży im jako teren rekreacyjny, gdzie będzie można spędzać czas wolny na powietrzu.

Celem realizacji był zakup i posadowienie następujących elementów zagospodarowania terenu:
- ławek,
- altany grillowej wraz z wyposażeniem,
- elementy siłowni "pod chmurką"
oraz utworzenie miejsca na ognisko.

Wykonawca inwestycji: Usługi Ogólno - Budowlane Andrzej Dzienisz z miejscowości Borzestowska Huta
Czas realizacji: październik - grudzień 2017
Koszt realizacji: ok. 490 tys. zł

Stan przed rozpoczęciem realizacjiWidok po zakończeniu realizacji zadania:
Stan realizacji prac dn. 07.12.2017 r.

Na ukończeniu są roboty ziemne i prace związane z wykonaniem ścieżek żwirowo- gliniastych. Rozpoczęto również wykonywanie nasadzeń. Ponadto wykonawca przygotowuje się do montażu małej architektury.
Stan realizacji zadania dn. 03.10.2017 r.

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację zadania polegającego za zagosodarowaniu terenu wokół Zielonego Stawu. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca robót - Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz - na wykonanie zadania ma czas do 29 grudnia br.Stan realizacji zadania dn. 31.07.2017 r.

W dniu 21 lipca br. DRMG z uwagi na brak środków unieważniła w/w postępowanie Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 210 000 zł brutto. W terminie przeznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 18.07.2017 r. do godz. 13:00 wpłynęły dwie oferty: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z ceną brutto 500 023,56 zł oraz FB-JELCZ Sp. z o.o. z cenš brutto 906 458,57 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty złożonej przez firmę Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

28 lipca DRMG ponownie ogłosiła przetarg na realizację zamówienia, otwarcie ofert zaplanowano na środę 16 sierpnia. Zakończenie prac przewiduje się na koniec br.


Stan realizacji zadania dn. 05.07.2016 r.

30 czerwca DRMG ogłosiła przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego. Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu
sporządzonego przez firmę PRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia realizacja zadania polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół Zielonego Stawu. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy:
A. Wykonanie ciągów pieszych,
B. Wykonanie altany piknikowej oraz miejsca do grilla,
C. Dostawa i montaż Urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz street workout,
D. Wykonanie urządzeń małej architektury,
E. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz pozostałych nawierzchni pod elementami
zagospodarowania terenu ujętych w projekcie,
F. Nasadzenia zieleni.

Planowany termin otwarcia ofert przypada na wtorek, 18 lipca. Wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca listopada br.


Stan realizacji zadania dn. 15.11.2016 r.

10 marca br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego. Wybrany w postępowanie wykonawca - pracownia projektowa PRO INVEST - na opracowanie projektu miał czas do 15 czerwca 2016 r.

Po uzyskaniu dokumentacji projektowej Zamawiający przystąpił do pozyskania wymaganych uzgodnień oraz wszelkich decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji. W zwišzku z powyższym faza realizacji zadania przypada na koniec roku. Niestety, przeprowadzone w trybie do 30 tys. Euro, zamówienie publiczne mające na celu wyłonienie wykonawcy robót, nie przyniosło rozstrzygnięcia, gdyż jedyna złożona w postępowaniu oferta na kwotę 276 873 zł przekroczyła zaangażowane środki o 152 373 zł. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę przekroczyła próg zamówienia poza ustawą, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym czas na wyłonienie wykonawcy robót wynosi ok. miesiąca. Dlatego też powierzone do realizacji zadanie zostanie zrealizowane w I połowie 2017 r. w pełnym zakresie.

W ramach zadania wykonane zostaną :
• Ciągi piesze,
• Elementy małej architektury i urządzenia siłowni zewnętrznej,
• Altana grillowa,
• Nasadzenia zieleni.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski