Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Zielony Staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji projekt z Budżetu Obywatelskiego 2016, polegający na zagospodarowaniu terenu przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulic Potęgowskiej i Leszczynowej.
Miejsce służyć będzie jako teren rekreacyjny dla pobliskich dużych osiedli (m. in. Zielone, Zielone 2, Dolina Potęgowska, Leszczynowe, Jabłoniowa).
Mieszkańcy południowej części Gdańska zyskają zagospodarowane miejsce zielone nad wodą, które posłuży im jako teren rekreacyjny, gdzie będzie można spędzać czas wolny na powietrzu.
Celem realizacji jest zakup i posadowienie następujących elementów zagospodarowania terenu:
- ławek,
- altany grillowej wraz z wyposażeniem,
- elementy siłowni "pod chmurką"
oraz utworzenie miejsca na ognisko.

Stan przed rozpoczęciem realizacji
Aktualizacja 07.12.2017 r.

Na ukończeniu są roboty ziemne i prace związane z wykonaniem ścieżek żwirowo- gliniastych. Rozpoczęto również wykonywanie nasadzeń. Ponadto wykonawca przygotowuje się do montażu małej architektury.
Aktualizacja 03.10.2017 r.

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację zadania polegającego za zagosodarowaniu terenu wokół Zielonego Stawu. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca robót - Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz - na wykonanie zadania ma czas do 29 grudnia br.Aktualizacja 31.07.2017 r.

W dniu 21 lipca br. DRMG z uwagi na brak środków unieważniła w/w postępowanie Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 210 000 zł brutto. W terminie przeznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 18.07.2017 r. do godz. 13:00 wpłynęły dwie oferty: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z ceną brutto 500 023,56 zł oraz FB-JELCZ Sp. z o.o. z cenš brutto 906 458,57 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty złożonej przez firmę Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

28 lipca DRMG ponownie ogłosiła przetarg na realizację zamówienia, otwarcie ofert zaplanowano na środę 16 lipca. Zakończenie prac przewiduje się na koniec br.


Aktualizacja 05.07.2016 r.

30 czerwca DRMG ogłosiła przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego. Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu
sporządzonego przez firmę PRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia realizacja zadania polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół Zielonego Stawu. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy:
A. Wykonanie ciągów pieszych,
B. Wykonanie altany piknikowej oraz miejsca do grilla,
C. Dostawa i montaż Urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz street workout,
D. Wykonanie urządzeń małej architektury,
E. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz pozostałych nawierzchni pod elementami
zagospodarowania terenu ujętych w projekcie,
F. Nasadzenia zieleni.

Planowany termin otwarcia ofert przypada na wtorek, 18 lipca. Wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca listopada br.


Aktualizacja 15.11.2016 r.

10 marca br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego. Wybrany w postępowanie wykonawca - pracownia projektowa PRO INVEST - na opracowanie projektu miał czas do 15 czerwca 2016 r.

Po uzyskaniu dokumentacji projektowej Zamawiający przystąpił do pozyskania wymaganych uzgodnień oraz wszelkich decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji. W zwišzku z powyższym faza realizacji zadania przypada na koniec roku. Niestety, przeprowadzone w trybie do 30 tys. Euro, zamówienie publiczne majšce na celu wyłonienie wykonawcy robót, nie przyniosło rozstrzygnięcia, gdyż jedyna złożona w postępowaniu oferta na kwotę 276 873 zł przekroczyła zaangażowane środki o 152 373 zł. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę przekroczyła próg zamówienia poza ustawą, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym czas na wyłonienie wykonawcy robót wynosi ok. miesiąca. Dlatego też powierzone do realizacji zadanie zostanie zrealizowane w I połowie 2017 r. w pełnym zakresie.

W ramach zadania wykonane zostaną :
• Ciągi piesze,
• Elementy małej architektury i urządzenia siłowni zewnętrznej,
• Altana grillowa,
• Nasadzenia zieleni.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski