Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Wa...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg ograniczony, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku”. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta.

Głównymi założeniami projektu są:
 • uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego,
 • stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie,
 • usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenia bezpieczeństwa,
 • stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej,
 • zwiększenie potencjału rozwojowego dzielnic południowych w rejonie objętym projektem.

Budowa ul. Nowej Warszawskiej jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.


Planowany przebieg ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - nr 5 wg. mapy poglądowej
Efektem realizacji zadania będzie uzyskanie dokumentacji projektowej m.in. dla :

  1. Budowy ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku (klasa drogi zbiorcza Z) wraz z pełnym uzbrojeniem.
  2. Budowy dwutorowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od al. V.Havla do projektowanego węzła integracyjnego „Ujeścisko”.
  3. Budowy przystanków tramwajowych w projektowanym obszarze.
  4. Budowy przystanków autobusowych zlokalizowanych równolegle do przystanków tramwajowych.
  5. Budowy kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia poza granicami pasa drogowego wg warunków technicznych Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.
  6. Przebudowy i budowy sieci wod. – kan. wg warunków technicznych Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
  7. Powiązania z istniejącym układem ulicznym (wraz z jego przebudową w niezbędnym zakresie);
  8. Budowy infrastruktury drogowej rowerowej.
  9. Przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia.
  10. Organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem TRISTAR (dla poszczególnych etapów i docelową).
  11. Budowy obiektów inżynierskich
  12. Budowy zabezpieczeń zmniejszających uciążliwość trasy.
  13. Wykonania zieleni wraz z małą architekturą.

Aktualizacja Termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej został przedłużony do końca września. Po zakończeniu prac projektowych rozpocznie się procedura związana z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót. Aktualizacja 27.01.2016 r.
  25 stycznia br. w siedzibie DRMG, przy ulicy Żaglowej, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Warszawskiej, z wyłonionym w drodze przetargu ograniczonego wykonawcą - Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska. Wykonawca na realizację projektu ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na czerwiec 2017 roku.
Aktualizacja 29.12.2015 r.

  28 grudnia w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul.Nowej Warszawskiej w Gdańsku. O realizację zamówienia ubiega się 4 Wykonawców. Gmina Miasta Gdańska jako Zamawiający na realizację zadania przeznaczyła 1,5 mln zł. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska.

Ceny złożonych ofert kształtowały się następująco:
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska - 1 104 540 PLN
 • Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 2 680 170 PLN
 • Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska - 1 765 050 PLN
 • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z Gdańska - 1 436 640 PLN

  O tym, która z powyższych firm będzie opracowywać dokumentację projektową dla tego zadania dowiemy się w najbliższych tygodniach, po zakończeniu weryfikacji ofert przetargowych pod względem formalno - prawnym.

  Aktualizacja 13.11.2015 r.

  We wtorek, 24 marca, w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się ogłoszenie przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Postępowanie ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do składania ofert przetargowych. Na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy mieli czas do 21 kwietnia. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło 7 wykonawców. Po zweryfikowaniu dokumentów DRMG zaprosiła wybranych wykonawców do złożenia ofert przetargowych:

  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
  • Europrojekt Gdańsk S.A.
  • Mosty Katowice Sp. z o.o.
  • KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  • Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
  Oferenci na przygotowanie i dostarczenie ofert mają czas do 28 grudnia br. Na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy - licząc od daty podpisania umowy.
 •    Z fotogalerii
     Unia Europejska     Nowe ogłoszenia
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
  Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski