Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-07-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany na ul.Jabłoniowej i ul. Myśliwskiej
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa lini tramwajowej Stogi- ZMIANY NA UL. BUDZYSZA
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-07-18


W przygotowaniu:
Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-07-17


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-16


Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdań...


Rozpoczyna się realizacji budowy drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku –Sobieszewie.

Realizacja zamówienia obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku, drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku około 4,4 km od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego w tym:

1) budowę dwukierunkowej drogi rowerowej;
2) przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i ul. Przegalińskiej;
3) budowę odcinków chodników;
4) budowę peronów autobusowych;
5) przebudowę zjazdów;
6) budowę odcinków murów oporowych;
7) zagospodarowanie wód deszczowych w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy drogi rowerowej;
8) budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;
9) przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
10) przebudowę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazu, teletechniki, energetyki - w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
11) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji;
12) rozbiórkę odcinków istniejących jezdni;
13) rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją;
14) przebudowę /regulację wysokościową wybranych ogrodzeń/ /bram/furtek do przyległych nieruchomości;
15) wykonanie dodatkowego oznakowania trasy R10 jako trasy o znaczeniu międzynarodowym - w zakresie opisanym w dok. projektowej jako "orientacja 8 i 9";
16) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze;
2) karczowanie drzew i krzewów;
3) roboty rozbiórkowe;
4) roboty ziemne;
5) roboty drogowe w tym:
a) budowa drogi rowerowej o szer. 3,0 m;
b) budowa peronów przystankowych;
c) przebudowa zjazdów, dojść;
d) montaż oznakowania;
6) przebudowa skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Przegalińskiej na mini rondo;
7) budowa murów oporowych;
8) przebudowa oświetlenia ulicznego;
9) przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
10) nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją drzew i krzewów oraz trawników.


Poglądowa mapka


Przebieg planowanej drogi rowerowej
Aktualizacja, 5.06.2018 r.

4 czerwca podpisano umowę na realizację budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Przetarg wygrało konsorcjum firm Kruszywo sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o.. Koszt inwestycji to 14,1 mln złotych. Prace powinny zakończyć się z końcem czerwca 2019 roku.

Aktualizacja, 14.02.2018

Po wcześniejszym unieważnieniu przetargu na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, ogłoszono nowe postępowanie przetargowe. Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego. Realizacja zamówienia obejmuje także przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i Przegalińskiej, gdzie powstanie mini rondo, a także budowę chodników i oświetlenia. W ramach zadania powstaną również zatoki autobusowe. Otwarcie ofert przewidziano na 23 marca. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2019 roku.

Ponadto w styczniu podpisano umowę na budowę trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską. Wykonawcą robót jest spółka WPRD Gravel. Koszt inwestycji to ponad 5,4 mln złotych. Ta droga rowerowa powinna być gotowa w II kwartale 2018 roku.

Aktualizacja, 18.12. 2017 r.

27 listopada 2017 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie oraz trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską”. Postępowanie było podzielone na dwie części. Z uwagi na przekroczenie kwoty, jaką Gmina Miasta Gdańska przeznaczyła na inwestycję, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska unieważnia pierwszą część postępowania przetargowego na budowę trasy rowerowej, obejmującej budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Decyzja dotycząca terminu realizacji zadania zostanie podjęta przez władze Gdańska. Druga część zamówienia – „Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską” zostanie zrealizowana do końca kwietnia 2018 r.

Przetarg obejmował dwie części: budowę drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie i budowę trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską.

W postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie” złożono dwie oferty. Firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni oszacowała koszt wykonania zadania na ok. 14,7 mln złotych, a konsorcjum firm WPRD Gravel Sp. z o.o. i ELGRUNT zaproponowało kwotę ok. 14,3 mln złotych. Gmina Miasta Gdańska przeznaczyła na inwestycję 10,7 mln złotych i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości złożonej oferty. Decyzja w sprawie terminu realizacji zadania zostanie podjęta przez władze miasta.

Postępowanie przetargowe obejmowało również budowę trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską. Wykonawca na realizację tej części zadania zostanie wyłoniony. Swoją ofertę złożyło konsorcjum firm: WPRD Gravel Sp. z o.o. i ELGRUNT, które oszacowało koszt wykonania zadania na ok. 5,2 mln złotych. Miasto przeznaczyło na realizację zadania 4,2 mln złotych. Inwestycja obejmuje budowę trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i oraz Wiślanej Trasy Rowerowej R9. Przebiegać będzie po częściowo wzdłuż istniejących, a częściowo wzdłuż nowych ścieżek rowerowych. Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z założeniami, przewidywany czas zakończenia budowy trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska to koniec kwietnia 2018 r.


Aktualizacja 11.09.2017 r.


W dniu 18 września Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, unieważniła postępowanie przetargowe na realizację drogi rowerowej. Najkorzystniejsza złożona w postępowaniu oferta w wysokości 14 558 756,57 zł. brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 800 000, 00 zł. brutto, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.

Obecnie DRMG przygotowuje ponowne zamówienie publiczne na realizację wspomnianej drogi rowerowej. Planowane do ogłoszenia postępowanie przetargowe obejmować będzie także zadanie pn.: „Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską". Przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony na koniec września i zgodnie z zapisami SIWZ, termin zakończenia realizacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej planowany jest na koniec czerwca 2018 r.

Aktualizacja 11.08.2017 r.

11 sierpnia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Kwota jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji to 9,8 mln zł. W postępowaniu oferty złożyły dwie firmy - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni na kwotę 14,7 mln zł oraz WPRD GRAVEL Sp. z. o.o. z Gdańska na kwotę 14,5 mln zł. Złożone oferty cenowe znacznie przekraczają zakładany budżet, w związku z tym dalsze decyzje odnośnie postępowanie podjęte zostaną w najbliższych dniach.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-19
"Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Bis... 2018/S 137-312958 z dnia 2018-07-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-07-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski