Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Kładka pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dwor...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Żuławy Wiślane
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-02-16


W przygotowaniu:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-02-16


Budowa ulicy Nowej Bulońskiej


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada dokumentację projektową dla realizacji budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Droga ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Realizacja przewiduje również linię tramwajową do ul. Warszawskiej. Założenia projektowe zakładają także ścieżkę rowerową z infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. Budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano – montażowych w tym spełnienie wszystkich warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych w ramach inwestycji: "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA".
Zakres zamówienia obejmuje.
1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
- budowę ulicy Nowej Bulońskiej Północnej klasy "Z" z pełnym uzbrojeniem o długoœci ok. 2,7 km;
- budowę dwutorowej linii tramwajowej o długoœci ok. 2,6 km (tory, rozjazdy) wraz z odwodnieniem, budowę sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów oraz infrastrukturę towarzyszącą przystankami tramwajowymi: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia";
- budowę węzła integracyjnego tramwajowo – autobusowego tzw. "węzeł Ujeścisko" wraz
z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów;
- budowę węzła przesiadkowego tramwajowo - autobusowego tzw. "węzeł Zabornia";
- budynek stacji prostownikowej wraz z wyposażeniem;
- budowę lub przebudowę odcinków ulic w tym między innymi: Myśliwska, Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, Stolema, Kartuska, Limbowa, łącznice węzła z Armii Krajowej, Nowa Warszawska, Nowa Jabłoniowa;
- budowę lub przebudowę skrzyżowań zwykłych lub skanalizowanych;
- budowę sygnalizacji świetlnych do sterowania ruchem z uwzględnieniem systemu TRISTAR;
- budowę dróg/ścieżek rowerowych i pasów dla rowerów;
- budowę zadaszonych parkingów rowerowych na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko";
- budowę chodników i ciągów pieszych;
- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- budowę i przebudowę przystanków autobusowych;
- budowę obiektów mostowych (drogowego, tramwajowego) nad potokiem Siedleckim o długościach w osiach podpór ok. 220 m;
- budowę obiektów inżynierskich w tym:
- budowę ekranów i osłon akustycznych w zakresie niezbędnym do ochrony przed hałasem;
- budowę odcinków murów oporowych;
- budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód;
- budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
- budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
- regulację koryta potoku Siedleckiego na długości ok. 272 m) oraz wykonanie przerzutu wód z potoku Siedleckiego do zbiornika Łabędzia;
- budowę schodów terenowych;
- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
- budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;
- przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. gazu, ciepłociągu, wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej w tym zabezpieczenie kolektora Morena, teletechniki, energetyki w tym linii wysokiego napięcia i urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
- budowę magistrali wodociągowej DN400;
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy dróg wraz z nasadzeniami nowej zieleni w pasie drogowym i poza nim;
- rozbiórkę odcinków istniejących ulic, torów, rozjazdów wraz z wyposażeniem;
- rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycja;
- rozbiórkę zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych w tym instalacji geotermicznej na działce nr 36/7, obr. 50;
- pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.
2) W zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy i dostosowania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych ZREMB, JAR, ORLIK i im. Chopina (w tym budowa m.in. Domu Działkowca) na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3) W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie przez wykonawcę aktualizacji projektu budowlanego „Przebudowy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia” w zakresie zmiany lokalizacji słupa nr 39 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych
Planowany przebieg nowo projektowanej ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku - mapa poglądowa.


Prezentacja ul.Nowa Bulońska Północna (Po kliknięciu na nazwę, obejrzymy wirtualny spacer projektowanej trasy).Aktualizacja 9.01.2018 r.


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Po weryfikacji dokumentów, największą ilość punktów, na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskało Konsorcjum, którego Liderem jest – firma NDI S.A. z Sopotu. Wykonawca za realizację inwestycji zaproponował kwotę 191.715.780,89 zł.
Teraz decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, musi się uprawomocnić. Zgodnie z ustawą PZP okres na uprawomocnienie to 10 dni. Następnie dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych, po zakończeniu której podpisana zostanie umowa na realizację robót.Aktualizacja 20.12.2017 r.

Oferty przetargowe na Nową Bulońska Północną otwarte!!! W ogłoszonym przetargu na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej złożono siedem ofert. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 193 mln zł.
Otworzone dzisiaj oferty złożyli:
1.Konsorcjum firm:
Lider Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. – na kwotę 270.420.641,92 zł
ul. Hutnicza 35
81-061 Gdynia
2.Partner -Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „RAJBUD” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 22 83-315 Szymbark

2. Konsorcjum firm:
1.Lider-MOSTY ŁÓDŹ S.A – na kwotę 282.661.494,31 zł
ul. Bratysławska 52
94-112 Łódź
2.Partner -TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp.kom.
ul. Marymoncka,42,01-977 Warszawa
3. Partner – WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

3. BUDIMEX S.A. – na kwotę 263.970.830,83 zł
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

4. Konsorcjum firm:
1.Lider-Trakcja PRKiI S.A. ul. Złota 59 – na kwotę 255.379.061,80 zł
00-120 Warszawa
2.Partner- AB Kauno Tiltai, Ateites 46,
52502 Kowno, Litwa
3. Partner -KZN Rail Sp. z o.o., ul. Półłanki 25,
30-740 Kraków

5. Konsorcjum firm:
1.Lider -Firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz – na kwotę 241.460.034,26 zł
2.Partner- Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowo-Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10,87-100 Toruń
3.Partner – Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.ul. Isep 2E, 21-588 Kraków

6. Konsorcjum firm:
1.Lider-NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19 – na kwotę 191.715.780,89 zł
81-718 Sopot
2. Partner- NDI Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
3. Partner-CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. Avenida Sabino Arana, 20-30, 48013 Bilbao, Hiszpania
4. Partner -BALZOLA POLSKA Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

7. Konsorcjum firm:
1.Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – na kwotę 237.809.967,31 zł
ul. Postępu 19, 02-676 Warszawa
2.Partner: Aldesa Construcciones SA
c/ Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt
3.Partner- COALVI S.A.
c/Madre Rafalos 2-60 Planta, 50-004 Zaragoza


Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Po ogłoszeniu
i uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Umowa na realizację zadania będzie mogła być podpisana pod koniec lutego 2018 r.

Realizacja zadania podzielona została na 4 przedmioty odbioru z następującymi terminami zakończenia:

I przedmiot odbioru nasadzenia drzew – kwiecień 2018;

II przedmiot odbioru prace projektowe - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy;

III przedmiot odbioru roboty budowlano-montażowe – lipiec 2019;

IV przedmiot odbioru nasadzenia w pasie drogowym – lipiec 2019 r.


Aktualizacja 4.12.2017 r.

Otwarcie ofert przetargowych zostało przełożone na 20 grudnia.

Aktualizacja 31.10.2017 r.

31 października Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o, jako Zamawiający, ogłosiła informację o WYNIKACH OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 15 z 16 wykonawców. Do dalszego etapu postępowania nie została zaproszona firma MOST Sp. z o.o., z Sopotu, która została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie spełniła wymaganych warunków. Wszyscy wykonawcy spełniający warunki określone w postępowaniu zostali zaproszeni do drugiego etapu postępowania. Termin składania ofert cenowych wyznaczony został na 7 grudnia 2017 r.Aktualizacja 3.10.2017 r.

3 października o godzinie 11.00 minął termin składania wniosków o przystąpienie do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację robót związanych z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Nowej Bulońskiej Północnej. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło 16 wykonawców:

L.p. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
1. Konsorcjum firm:
1.Lider-MOSTY ŁÓDŹ S.A ul. Bratysławska 52, ŁódŸ
2.Partner TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp.kom ul. Marymoncka,42,01-977 Warszawa
3. Partner – WPRD GRAVEL Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
2. ENERGOPOL – Szczecin S.A. ul. Œw. Floriana 9/13 70-646 Szczecin
3. Konsorcjum firm:
1. Lider: Metrostav Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2. Partner: Metrostav a.s. 180 00 Praha 8
Kozeluzka 2450/4, Liben, Republika Czeska
4. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
5. IDS – BUD S.A. ul. Grzybowska 8700-844 Warszawa
6. Konsorcjum firm:
1. Lider -Firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz
2. Partner- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10,87-100 Toruń
3. Partner – Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o. ul. Isep 2E, 21-588 Kraków
7. ZUE S.A. ul. K. Czapińskiego 330-048 Kraków
8. Konsorcjum firm:
1.Lider Firma Budowlana MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-61 Gdynia
2.Partner -Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ‘RAJBUD” Sp. z o.o. ul. Szymbarskich Zakładników 22 83-315 Szymbark
9. BUDIMEX S.A. Ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
10. Konsorcjum firm:
1. Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.ul. Postępu 19, 02-676 Warszawa
2. Partner: Aldesa Construcciones SA
ul. Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt
3. Partner- COALVI S.A. Madre Rafalos 2-6 Planta, 50-004 Zaragoza
11. Konsorcjum firm:
1. Lider- EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5
2. Partner- EUROVIA CS, a.s Narodni 138/10, Nowe Miasto, 110 00 Praga 1
12. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Warszawa
13. Konsorcjum firm:
1.Lider-Trakcjaa PRKiT S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
2.Partner- AB Kauno Tiltai, Ateites 46, 52502 Kowno, Litwa
3. Partner -KZN Rail Sp. z o.o., ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków
14. MOST Sp. z o.o.ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot
15. Konsorcjum firm:
1.Lider NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
2. Partner- NDI Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
3. Partner-CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. Avenida Sabino Arana, 20-3, 48013 Bilbao, Hiszpania
4. Partner -BALZOLA POLSKA Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
16. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajšczka 9, 01-518 Warszawa

Następnie, po weryfikacji dokumentów Wykonawcy, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu postępowania przetargowego, zaproszeni zostaną do złożenia ofert cenowych.


Aktualizacja 05.09.2017 r.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został przełożony na 3 października.Aktualizacja 03.08.217


W Środę, 2 sierpnia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie przetargu na realizację budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Przetarg na stronie Dz.U.UE powinien ukazać się w ciągu najbliższych 5 dni.

Postępowanie przetargowe jest dwuetapowe, wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po weryfikacji dokumentów, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone
do składania ofert przetargowych. Termin składania wniosków wyznaczono na 5 września. Zaproszeni Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli minimum 30 dni. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na koniec lipca 2019 roku, natomiast pielęgnacja zieleni zakończy się 30 lipca 2021 r. Inwestycja prowadzona jest w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.

Aktualizacja 24.04.2017 r.

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Wkrótce ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, ale w pierwszej kolejności ruszą prace rozbiórkowe na terenie ogrodów działkowych Chopin, Zremb, Jar i Orlik. Nowa Bulońska ma mieć ok. 2,8 kilometra długości i ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ul. Jabłoniową. W ramach inwestycji powstanie też dwutorowa linia tramwajowa do ul. Warszawskiej. Na terenach, gdzie powstanie Nowa Bulońska, obecnie toczy się procedura wywłaszczeniowa - chodzi o około 11 hektarów gruntu, które Miasto przejmuje od dotychczasowych właścicieli. Powstająca ulica przetnie teren ogrodów działkowych co wiąże się z likwidacją istniejących działek i rozbiórką altan. Działkowcy za swoje ogródki otrzymają odszkodowania zgodnie z wyceną rzeczoznawców. Od początku DRMG działało w porozumieniu z Polskim Związkiem Działkowców i już w 2013 i 2015 roku odbywały się spotkania informacyjne dla działkowców zapowiadające realizację inwestycji. Częœć budynków znajdujących się na terenie ogrodów działkowych to nie altany, a domy całoroczne, które zostały wybudowane nielegalnie i które działkowcy zamieszkują przez cały rok. Ponieważ jest to samowola budowlana – budynki te nie podlegają procedurze odszkodowawczej. Niestety przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców nie byli w stanie oszacować, ile osób może mieszkać na terenie ogrodów. Ostatecznie - podczas kolejnej (komisarycznej) wizytacji rzeczoznawcy przeprowadzonej na miejscu w pierwszych dniach kwietnia - potwierdzono, że na terenie ogrodu Chopin przebywa pięć rodzin, dla których jest to jedyne miejsce zamieszkania. Obecnie pracownicy gdańskiego magistratu są w stałym kontakcie z wszystkimi pięcioma rodzinami. Ustalono, że rodziny te w pierwszej kolejności otrzymają odszkodowanie związane z przejęciem działek przez Miasto (co ma ułatwić przeprowadzkę). Mieszkańcy działek złożyli również wnioski do Referatu Lokalowego UMG o przyznanie innych lokali z zasobu komunalnego.
Prace związane z budową ulicy Nowej Bulońskiej mają się zacząć w połowie 2017 roku i mają być dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Realizacja inwestycji ma trwać dwa lata. Budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.

Aktualizacja 01.08.2016 r.

Realizacja inwestycji uzależniona jest od dofinansowania zewnętrznego

Aktualizacja 17.11.2015 r.

Aktualnie pozyskiwane są wszelkie decyzje administracyjne, dzięki którym możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja inwestycji uzależniona jest również, od dofinansowania zewnętrznego.

Aktualizacja 27.03.2015 r.

W dniu wczorajszym w ZKPiG 21 przy ul. Marusarzówny, odbyło się ostatnie ze spotkań informacyjnych. Tak jak wczeœniej pierwszym punktem spotkania było przedstawienie planowanej trasy. Następnie głos oddano uczestnikom, którzy najwięcej uwagi poświęcili obszarowi ogrodów działkowych. Podsumowując wszystkie spotkania można stwierdzić, że cieszyły się one sporym zainteresowaniem mieszkańców. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, mając nadzieję, że uzyskane informacje przybliżyły planowaną przez Miasto inwestycję.
Aktualizacja 26-03-2015

25 marca w sali multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami na temat budowy ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Zgodnie z konwencją spotkania, po obejrzeniu prezentacji multimedialnej mieszkańcy mieli czas na zadawanie pytań i przedstawianie swoich opinii na temat projektowanej drogi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ostatnie ze spotkań informacyjnych, które odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 26 marca, w stołówce szkolnej ZKPiG nr 21 przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 16.30.


Aktualizacja 25-03-2015

Pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych na temat budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku za nami. 24 marca, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema, odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych zorganizowanych przez tutejszą Dyrekcję. Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny i cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem oraz ewentualnymi trudnościami jakie mogą wyniknąć podczas jego realizacji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania przedstawili swoje uwagi i pytania dotyczące planowanej inwestycji, na które odpowiedzi udzielali dyrektor DRMG Ewa Zielińska, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Marcin Dawidowski, a także przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców oraz główny projektant firmy Europrojekt Gdańsk S.A. Marcin Nietupski. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na kolejne spotkania, które odbędą się w środę 25 marca o w SP 1, przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, (sala multimedialna) i w czwartek 26 marca w ZKPiG nr 21, ul. Heleny Marusarzówny 10 (stołówka szkolna) o godz. 16.30.


Aktualizacja 23-03-2015

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaprasza na spotkania informacyjne z mieszkańcami organizowane w sprawie inwestycji pn.: „BUDOWA ULICY NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ GDAŃSKU”.
Spotkania odbędą się w następujących miejscach i terminach:1. 24.03.2015 r. godz. 16.30 - SP nr 85 im. przy ul. Stolema 59, stołówka szkolna.

2. 25.03.2015 r. godz. 16.30. - SP nr 1, przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10, sala multimedialna.

3. 26.03.2015r. godz. 16.30 – ZKPiG nr 21, ul. Heleny Marusarzówny 10, stołówka szkolna.
Aktualizacja 20.01.2015 r.


Jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania! W ostatni czwartek, 15 stycznia, uprawomocniła się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŒ). Wydany przez Wydział środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku dokument stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania dalszych pozwoleń administracyjnych wymaganych do realizacji przedsięwzięcia. Dla Nowej Bulońskiej Północnej będzie to ZRID - czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dzięki uzyskanej decyzji możemy przystąpić do dalszego opracowywania projektu budowlanego, nad którym prace zakończą się w lutym bieżącego roku.Aktualizacja 09.01.2014 r.

Zakończono prace nad koncepcjš programowo-przestrzennš. Układ docelowy projektowanej trasy podzielony został na dwa etapy. Do dalszych prac projektowych skierowano pierwszy etap, w którym przyjęto przekrój ulicy Nowej Bulońskiej jako jednš jezdnię dwupasowš, dwukierunkowš o szerokości 7m, z jednostronnym chodnikiem i dwukierunkowš drogš rowerowš oraz dwutorowš linię tramwajowš. Skrzyżowanie ulicy Nowej Bulońskiej z Nowš Politechnicznš i Nowš Wołkowyskš oraz skrzyżowanie z Jabłoniowš i Warszawskš projektuje się w formie wysp centralnych, natomiast pozostałe skrzyżowania jako skanalizowane. Prezydent Miasta Gdańska wydał postanowienie o obowišzku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z umowš raport o odziaływaniu powinien być sporzšdzony w terminie 3 m-cy od daty wydania ww. postanowienia.


PREZENTACJA OMAWIANA NA SPOTKANIU Z MIESZKAŃCAMI

Podsumowujšc wszystkie spotkania należy przyznać, że cieszyły się one sporym zainteresowaniem mieszkańców.Cenne uwagi nie pozostanš bez odzewu, zostanš przeanalizowane i uwzględnione przy tworzeniu koncepcji programowo - przestrzennej.Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wyrażajšc nadzieję, że uzyskane informacje przybliżyły planowanš przez Miasto inwestycję.

Aktualizacja

Ostatnie z cyklu trzech spotkań informacyjnych odbyło się w pištek 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema, na Gdańskim osiedlu Jasień. Tym razem frekwencja dopisała, na spotkanie przybyło około 80 osób. Podobnie jak wcześniej i tu pierwszym punktem spotkania było przedstawienie koncepcji programowo przestrzennej planowanej trasy. W kolejnym punkcie zebrania głos oddano uczestnikom, którzy zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcili obszarowi ogródów działkowych. Zebrani mieszkańcy zgłaszali również swoje propozycje i uwagi dotyczšce projektowanych rozwišzań dotyczšcych drogi, planowanej linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej. Wszyscy chętni po spotkaniu mogli skorzystać z możliwości złożenia indywidualnego wniosku do siedziby firmy EUROPROJEKT oraz tutejszej Dyrekcji.
Założenia do wykonania kompleksowego projektu ulicy Nowej Bulońskiej

Aktualizacja

18 kwietnia w sali Domu Kultury „Morena” przy ul. Nałkowskiej odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami. Jako, że było to już drugie organizowane przez firmę EUROPROJEKT Gdańsk S.A., spotkanie w tej dzielnicy, zainteresowanie było znacznie mniejsze- uczestniczyło w nim około 50 osób. Przybyli mieszkańcy, po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, mieli możliwość zadawania pytań i przedstawienia swoich opinii na temat projektowanej drogi. Podobnie jak dzień wcześniej, największe zainteresowanie budził planowany przebieg trasy oraz ewentualne rozwišzania dotyczšce istniejšcych na tym terenie ogrodów działkowych. Wśród oponentów duży niepokój budziła także kwestia terminu likwidacji działek pod realizację planowanej drogi.


Aktualizacja:

Pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych na temat budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku za nami. 17 kwietnia w sali Domu Parafialnego przy ul. Myśliwskiej odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych zorganizowanych przez firmę Europrojekt Gdańsk S.A. oraz tutejszš Dyrekcję. Spotkanie miało charakter informacyjno- konsultacyjny i cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców, na sali zgromadziło się około 120 osób. Prowadzący Pan Marcin Nietupski - główny projektant-wspólnie z Dyrektorem DRMG Włodzimierzem Bartosiewiczem przedstawili koncepcję programowo przestrzenną projektowanej drogi. Dzięki zaprezentowanej prezentacji multimedialnej biorący udział w spotkaniu mieszkańcy mogli zapoznać się z opracowywanym projektem, poznać przebieg planowanej trasy oraz trudności jakie mogą wyniknąć podczas realizacji inwestycji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania przedstawili swoje uwagi i pytania dotyczące koncepcji. Przez najbliższe dwa tygodnie (do dnia 6 maja) zainteresowani mogš również zgłaszać swoje uwagi,dotyczące planowanej inwestycji,do siedziby DRMG oraz do Wykonawcy projektu firmy Europrojekt Gdańsk S.A.


Aktualizacja 10.04.2013 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących planowanej inwestycji "BUDOWA ULICY NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ W GDAŃSKU" organizowanych przez firmę Europrojekt Gdańsk S.A. (projektanta dokumentacji) oraz Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

Spotkania odbędą się w następujących miejscach i terminach:


17.04.2013 r. godz. 16.30 - Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Myśliwska 25, 80-283 Gdańsk, sala w Domu Parafialnym.

18.04.2013 r. godz. 16.30 - DOM KULTURY "MORENA" Gdańsk ul. Nałkowskiej 3, sala nr 6

19.04.2013 r. godz. 16.30 - Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 80-177 Gdańsk-Jasień, ul. Stolema 59, stołówka szkolna

Spotkania mają na celu przekazanie najistotniejszych informacji na temat projektu, a także uzyskanie opinii, propozycji i uwag ze strony mieszkańców. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele biura projektowego, DRMG oraz Urzędu Miejskiego, którzy postarajš się udzielić odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące planowanej inwestycji.

Aktualizacja 19.02.2013 r.Dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcš firmš Europrojekt Gdańsk S.A. Umowę w obecnoœci dziennikarzy podpisał Dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz i Prezes Europrojekt Gdańsk S.A. Tomasz Kołakowski. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pod nazwš „Budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”.
Zamówienie obejmuje w szczególnoœci:
— wielowariantowš i wielobranżowš koncepcję programowo-przestrzennš (przedstawionš w III wariantach) termin wykonania koncepcji 15.05.2013 r
— projekty budowlane, wykonawcze,
— przedmiary i kosztorysy branżowe,
— specyfikacje techniczne warunków i odbioru robót budowlanych,
— materiały do wniosku o przeprowadzenie postępowania œrodowiskowego, o wydanie decyzji zezwalajšcej na realizację inwestycji drogowej, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalajšcej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
— raport o oddziaływaniu inwestycji na œrodowisko,
— opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne, badania geotechniczne,
— operat terenowo-prawny, operat wodno-prawny,
— nadzór autorski.
Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na 28.06.2014 r.


Aktualizacja 01.02.2013 r.W wyznaczonym terminie oferty złożyło 9 Wykonawców. W dniu 31.01.2013 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”. Największš liczbę punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała firma: EUROPROJEKT Gdańsk S.A. ul. Nadwiœlańska 55, 80-680 Gdańsk. Cena wybranej oferty wynosi 1 180 504,80zł. brutto. Po 11.02.2013 r., po uprawomocnieniu informacji o wyborze, DRMG wystšpi do Wykonawcy o przesłanie umowy.


Aktualizacja 11.12.2012 r.


Termin otwarcia ofert został przełożony na dzień 02.01.2013r. na godz. 10:00.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej (etap II... 520755-N-2018 z dnia 2018-02-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500037788-N-2018 z dnia 2018-02-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-02-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski