Gdańsk, dnia 13.03.2018r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk, ul.
Żaglowa 11
Tel. 58 320 51 00, fax 58 320 51 05
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PN/057/2018/MD na zadanie pn.:


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego, na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej w Gdańsku


 1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 343 000,00 zł brutto.

 3. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Minimalny okres rękojmi dla każdego opracowania składającego się na dokumentację projektową liczony od daty odbioru danego opracowania

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla każdego opracowania składającego się na dokumentację projektową liczonego od daty odbioru danego opracowania

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Świętopełka 28,
81-524 Gdynia

193 110,00 zł

36 miesięcy

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy

2.

EKO AUDYT Sp. z o.o.,
ul. Traugutta 69/1,
50-417 Wrocław

86 611,20 zł

36 miesięcy

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy

3.

Środowisko Bartłomiej Szendoł,
ul. Sportowców 11,
43-300 Bielsko-Biała

322 260,00 zł

36 miesięcy

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy

4.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.,
ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdańsk

407 558,04 zł

36 miesięcy

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy

5.

BIOPRO Sp. z o.o.,
ul. Karola Szymanowskiego 4,
80-280 Gdańsk

170 970,00 zł

36 miesięcy

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy

6.

HIGHWAY Sp. z o.o.,
ul. Złota 20,
80-297 Banino

287 820,00 zł

36 miesięcy

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 525776-N-2018 z dnia 02.03.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 11.06.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    5.719 MB
 • SIWZ.pdf    2.096 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2018-03-09_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.041 MB
 • 2018-03-08_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.05 MB
 • 2018-03-02_Ogloszenie_o_zam_nr_525776-N-2018.pdf    0.192 MB