Gdańsk 08.03.2018r.


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej – Klubu Aktywnego Mieszkańca w ramach rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - I/PNE/030/2018/TK


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 87 000,00 zł.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i okresem gwarancji zawartymi w ofertach.


Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres gwarancji
(36 miesięcy)
Warunki płatności
Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

1.

MAPLE Sp. z o.o.
Al. Korfantego 76, 40-161 Katowice

117 957,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

2.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki „TECCOM” Sp. z o.o.,
ul Tomasza Edisona 1, 80-172 Gdańsk

147 846,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

3.

Studio Kwadrat Beata i Paweł Jurago s.c.
Ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdańsk

102 090,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

4

KREMER GRAF Sebastian Kremer
Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

81 672,00

Zgodnie z SIWZ

o 60 miesięcy


Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.04.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 090-203983 z dnia 14.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2018/S 021-044126 z dnia 29.01.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.289 MB
 • SIWZ.pdf    2.926 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.162 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.176 MB
 • 2018-05-14_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf    0.105 MB
 • 2018-01-31_Ogloszenie_o_zam_nr_021-044126.pdf    0.106 MB