Ogłoszenie nr 500070902-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624086-N-2017
Data: 29/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 - Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działającą również w imieniu i na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (GIWK) z siedzibą w Gdańsku, 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000216612, NIP 5832870369
W ogłoszeniu powinno być: Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialna jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdańska - Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska działającą również w imieniu i na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500028398-N-2018 z dnia 07.02.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.12.2017 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.01.2018 r.
  • Informacja o unieważnieniu cz. 2 postępowania z dnia 22.12.2017 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 624086-N-2017 z dnia 29.11.2017 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1203.425 MB
  • SIWZ.pdf    3.846 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.205 MB
  • 2017-11-29_Ogloszenie_o_zam_nr_624086-N-2017.pdf    0.153 MB