Ogłoszenie nr 500042286-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: "Nowy s-Port; boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży ich rodzin i przyjaciół na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Na Zaspę 31a w Gdańsku" w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560816-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Nowy s-Port; boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży ich rodzin i przyjaciół na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Na Zaspę 31a w Gdańsku" w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2017
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/143/2017/EP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska lekkoatletycznego na terenie szkoły ZSO nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31a. Realizacja zadania przewidziana jest na wydzielonej działce nr 6 obręb 60. 2. Dane - powierzchnia działki: 2 890,00 m2. 3. Zakres rzeczowy zamówienia. Zakres rzeczowy obejmuje roboty ziemne, budowlane, drogowe oraz dostawę i montaż wyposażenia związane z wykonaniem: a) Bieżni prostej trzytorowej o nawierzchni poliuretanowej z montażem odbojnika. b) Skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Skrzynia zeskoczni do skoku w dal wraz z obrzeżami betonowymi i nakładką gumową z odbojnikiem. c) Rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni mineralnej piaszczysto - gliniastej gr.10 cm na podsypce. d) Elementy małej architektury - dostawa i montaż dwóch trybun po 15 siedzisk plastikowych dla każdej, trzech lamp solarnych i dwóch koszy na śmieci. e) Wycinkę drzew - sześć topoli w południowej części działki i żywopłotu w północnej części działki. f) Remont ogrodzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45212200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 219627.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU AUTO-SPORT Ireneusz Konkel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Cieszenie 7D
Kod pocztowy: 83-334
Miejscowość: Miechucino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 197538.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197538.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279210.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 560816-N-2017 z dnia 01.08.2017 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.08.2017 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2017 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    33.061 MB
  • SIWZ.pdf    2.162 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
  • 2017-08-01_Ogloszenie_o_zam_nr_560816-N-2017.pdf    0.139 MB