12/10/2017    S196    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

2017/S 196-402172

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.: +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Faks: +48 583205105
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

"Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku".

Numer referencyjny: I/PNE/052/2017/RS
II.1.2)Główny kod CPV
45214200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku".

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 67 804 132.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45214210
45300000
45112720
45112710
77211500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku".

2. Zadanie zaplanowane do realizacji, zlokalizowane jest na terenie Gminy Miasta Gdańska w dzielnicy Gdańsk-Południe. Obiekt przewidziano do realizacji

na działkach o nr ewidencyjnych: 8/194, obr. 0074, nr 8/195, obr. 0074 (droga),

nr 239, obr. 0048 (rów R3), w rejonie ul. Jabłoniowej. Teren w chwili obecnej bez dostępu do drogi utwardzonej. Na teren budowy prowadzą jedynie drogi gruntowe, w złym stanie technicznym.

3. Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowej budowie zespołu szkolnego z budynkiem sportowym (budynki: A - szkoła podstawowa, B - zespół sportowy

i C - szkoła podstawowa) wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu działki szkolnej. Do obsługi obiektów należy wykonać drogę wewnętrzną, poprowadzoną od strony wschodniej, która będzie pełniła drogi dojazdowej do obiektów i parkingów oraz drogi pożarowej. Należy wykonać place p.poż., umożliwiające przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia i mającej znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia - doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla każdego przedmiotu odbioru / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 500 000 PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: I przedmiot odbioru - Budynek A -31.7.2018; II przedm. odb.-Budynek B -31.08.2018;III przedm. obd.-Boisko zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu 31.5.2019; IV przedm. odb.-Budynek C - 31.12.2019;

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 067-125536
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

"Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 11
Bydgoszcz
85-375
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
TB.INVEST Sp. z o.o.
ul. Harfowa 34
Gdańsk
80-298
Polska
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 67 804 132.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 76 561 212.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 90 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: roboty sanitarne, roboty elektryczne i teletechniczne, roboty budowlane, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V część A pkt 3 SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:

1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V część A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w ust. V część D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2017

Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 z dnia 01.09.2017 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2017/S 067-125536 z dnia 05.04.2017 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2017-062568 z dnia 11.05.2017 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2017/S 072-136542 z dnia 12.04.2017 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2017 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.06.2017 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2017-057080 z dnia 28.04.2017 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_17_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_16_STWiORB.zip    6.804 MB
 • Zal_nr_15_Przedmiary_robot.zip    5.662 MB
 • Zal_nr_14_Projekty_wykonawcze.zip    426.15 MB
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.043 MB
 • SIWZ.pdf    2.953 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.072 MB
 • 2017-05-11_Zmiana_tresci_SIWZ_nr_3.pdf    0.064 MB
 • 2017-05-11_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.069 MB
 • 2017-05-10_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.039 MB
 • 2017-05-05_Odpowiedzi_na_pytania.pdf    0.034 MB
 • 2017-05-04_Zalaczniki_do_odp_na_zapytania.zip    7.141 MB
 • 2017-05-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.423 MB
 • 2017-05-02_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.32 MB
 • 2017-04-28_Zmiana_nr_II_tresci_SIWZ.pdf    0.296 MB
 • 2017-04-28_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.358 MB
 • 2017-04-28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.069 MB
 • 2017-04-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.789 MB
 • 2017-04-26_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania_II.zip    5.352 MB
 • 2017-04-26_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania_I.zip    0.235 MB
 • 2017-04-26_Odpowiedzi_na_zapytania_II.pdf    2.488 MB
 • 2017-04-26_Odpowiedzi_na_zapytania_I.pdf    2.02 MB
 • 2017-04-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.5 MB
 • 2017-04-20_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.995 MB
 • 2017-04-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    3.366 MB
 • 2017-04-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.58 MB
 • 2017-04-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.2 MB
 • 2017-04-12_Zmiana_nr_I_tresci_SIWZ.pdf    0.303 MB
 • 2017-04-12_Zal-zamienny_wzor_oferty.docx    0.036 MB
 • 2017-04-11_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.073 MB
 • 2017-04-05_Ogloszenie_o_zam_nr_125536-2017.pdf    0.07 MB