Gdańsk: Budowa przedszkola modułowego przy ul.Anny Jagiellonki w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 164739 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska , ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3205100, faks 058 3205105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przedszkola modułowego przy ul.Anny Jagiellonki w Gdańsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 4 oddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i z uzyskaniem pozwolenia na budowę CZĘŚĆ 2 - budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu Zakres obejmuje: a)Roboty budowlane, w tym: - roboty przygotowawcze: - wycinka drzew i krzewów kolidujących z budową, - usunięcie nadmiaru mas ziemnych, - wykonanie fundamentowania, - kompleksowa budowa/montaż obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych w tym: posadzki, tynki, okładziny, parapety wewnętrzne, zewnętrzne, montaż kabin systemowych, wyposażenie węzła żywienia i szatni dzieci, placu zabaw itp., wyposażenie w sprzęt gaśniczy i instrukcje bezpieczeństwa ppoż., oznaczenie drogi ewakuacyjnej, b). Roboty sanitarne, w tym: - instalacje sanitarne wod.-kan., co - instalacje wody zimnej, instalacja ciepłej wody użytkowej - instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - biały montaż c). Roboty elektryczne, w tym : - instalację oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, - instalację gniazd wtykowych, - instalację zasilania i sterowania wentylacji, - ochronę przeciwporażeniową - montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem, - instalację telewizyjną (z anteną i gniazdami), - instalacje niskoprądowe kompletne: domofon, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, sygnalizacji p.poż. - instalację telefoniczną - instalację komputerową, d). Zagospodarowanie terenu, w tym: - budowę sieci i przyłączy - wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - ciepłowniczej - kanalizacji deszczowej - energetycznego - teletechnicznego - naprawę nawierzchni po robotach rozkopowych, - wykonanie ogrodzenia (siatka stalowa w ramiakach o h=1.,5 m na cokole betonowym) z furtką i bramą wjazdową otwieraną na pilota + zestaw 12 pilotów - plac zabaw, - układ drogowy na działce przedszkola wraz z zjazdem z drogi publicznej - uzupełnienie ziemi oraz nasadzenia, - oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu - zabiegi pielęgnacyjne zieleni e). Wyposażenie technologiczne obiektu i meble wbudowane - sale zajęć - szatnie dzieci, - sanitariaty, - węzeł żywienia (bez naczyń kuchennych i stołowych), - pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie techniczne - urządzenia placu zabaw. g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedszkola kontenerowego lub w szybkiej technologii ( szkieletowego).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 70 000 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w następujących przypadkach : 1) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 2) Zmian korzystnych dla Zamawiającego ,których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności ,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . 3) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ,jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych ,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy . 4) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych ,o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót. 5) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . 6) Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy robót. 7) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) 8) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia ,jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 9) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn ,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . 2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ,o których mowa w ust.1.Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Piekarnicza 16 , 80-126 Gdańsk pok.28 Beata Puzdrowska tel. 320-51-14 opłata 30 zł.(gotówka lub za zaliczeniem pocztowym).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2010 godzina 08:00, miejsce: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Piekarnicza 16 , 80-126 Gdańsk pok.15 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 240279 z dnia 03.09.2010 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.08.2010 r.
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 170059 z dnia 29.06.2010 r.