W ramach zamówienia zrealizowano dwa zadania:

  1. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opata Jacka Rybińskiego i ul. Stary Rynek Oliwski od ul. Grunwaldzkiej do ul. Opackiej” o długości 872,63 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego.
  2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i ul. Dąbrowszczaków na odcinku od Al. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór o długości 1.417,46 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 0/12.8 mm koloru czerwonego.


Zadania objęły :

  • roboty drogowe- rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe, przestawienie wiat przystankowych i docelowa organizację ruchu,
  • przebudowę sieci oświetleniowej i zasilania wiat przystankowych,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej,
  • regulacje wysokości urządzeń podziemnych,
  • gospodarka drzewostanem i urządzenie zieleni- trawniki, wycinka drzew, przycięcie koron drzew rosnących na trasie ścieżki rowerowej, przesadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni.Termin zakończenia robót przy pielęgnacji zieleni: 30 października 2011r.

Wykonawca: SKANSKA S. A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Przekazanie placu budowy: 29.07.2010 r.
Zakończenie procedury odbiorowej: 10.12.2010 r.