Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 'Rozbudowa Węzła Szadółki'

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Węzła Szadółki” miało formę przetargu ograniczonego, co oznacza, że wykonawcy najpierw składali wnioski o dopuszczenie do udziału, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostały zaproszone do składania ofert przetargowych. 

 Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie pomorskim, w obszarze administracyjnym Gdańska oraz wsi Otomin i Kowale znajdujących się w gminie Kolbudy (powiat gdański).Cele zadania inwestycyjnego w kontekście korzyści dla użytkowników dróg:
- zwiększenie przepustowości układu drogowego,
- podniesienie poziomu swobody ruchu,
- poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu,
- poprawa komfortu jazdy.

Cele zadania inwestycyjnego w kontekście korzyści dla społeczeństwa i społeczności lokalnej:
- zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia,
- zwiększenie dostępności transportowej rejonu miasta Gdańska oraz gminy Kolbudy i Żukowo,
- wzrost bezpieczeństwa ruchu.
- usprawnienie ruchu samochodowego. 

Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej – 29.12.2017 r.
WizualizacjaWIZUALIZACJA WARIANTÓW WĘZŁA SZADÓŁKI (kliknij w nazwę).

 

Program zadania obejmuje rozbudowę odcinka drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) wraz z rozbudową węzła „Szadółki” na skrzyżowaniu Obwodnica Trójmiasta z ul. Jabłoniową oraz lokalnego układu komunikacyjnego znajdującego się w strefie oddziaływania węzła, w tym:
1. Przebudowę odcinka drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta):
- klasa drogi - S,
- przekrój – dwie jezdnie po trzy pasy ruchu + pasy awaryjnego postoju,
- długość ok. 3,6 km
2. Przebudowę węzła „Szadółki”:
- typ WB w kształcie harfy z łącznicami wjazdowymi i zjazdowymi z OT i drogami zbierająco – 
rozprowadzającymi .
3. Przebudowę ul. Jabłoniowej:
- klasa drogi – Z i L ,
- przekroje – dwa pasy po dwa pasy ruchu i jeden pas po dwa pasy ruchu
- długość ok. 926 m
4. Przebudowę ulicy lokalnej łączącej ul. Jabłoniową z ul. Stężycką;
- klasa drogi – L,
- przekrój – jeden pas po dwa pasy ruchu,
- długość ok. 1591 m
5. Przebudowę odcinka ul. Stężyckiej:
- klasa drogi - Z,
- przekrój - jeden pas po dwa pasy ruchu 
- długość ok.748 m.
6. Przebudowę odcinka ul. Źródlanej:
- klasa drogi – D,
- przekrój – jeden pas po dwa pasy ruchu,
- długość ok. 320 m. 
7. Wykonanie dojazdów do zbiorników retencyjnych wraz z placami do zawracania.
8. Przebudowę i budowę obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe i przepusty drogowe). 
9. Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami ochrony środowiska:
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
- budowę wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjno-odparowujących;
- budowę osadników substancji mineralnych i separatorów związków ropopochodnych;
- budowę zbiorników retencyjno-odparowujących dla wód opadowych 
10. Budowę oświetlenia węzła oraz przebudowę oświetlenia ul. Jabłoniowej.
11. Budowę stacji meteorologicznej.
12. Budowę kanalizacji teletechnicznej.
13. Budowę sygnalizacji świetlnych.
14. Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, 
urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia ochronno –naprowadzające, przepusty z funkcją ekologiczną).
15. Budowę urządzeń technicznych drogi (bariery ochronne, ogrodzenia drogi). 
16. Budowę zatok autobusowych
17. Przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i cieków wodnych.
- sieci elektroenergetycznych 
- sieci teletechnicznych
- sieci wodociągowych
- sieci sanitarnych
- cieków wodnych 
18. Wyburzenia obiektów kubaturowych.
20. Roboty związane z zielenią – wycinka, gospodarka drzewostanem, nasadzenia zastępcze, 
trawniki oraz odtworzenie elementów środowiska.

Aktualizacja 01.02.2017 r.

18 listopada 2016 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej ze złożonych w przetargu ograniczonym ofert - firmy Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska. 12 grudnia 2016 r. podpisana została umowa z biurem projektowym Europrojekt Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Węzła Szadółki w Gdańsku. Wyłoniony w przetargu Wykonawca, na sporządzenie kompleksowej dokumentacji będzie miał czas do 29 grudnia 2017 r.


Aktualizacja 31.10.2016 r. 

31 października w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych w przetargu ograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Węzła Szadółki w Gdańsku. W drugim etapie postępowania przetargowego oferty złożyło 5 wykonawców. 

Klasyfikacja cenowa zaproponowanych ofert przedstawia się następująco: 

1 Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 2 392 350 zł 
2 JPL Project Sp. z o.o. z Warszawy - 3 463 680 zł 
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o., z Gdańska - 3 877 784 zł 
4 Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska - 2 090 829 zł 
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:TFP Sp. z o.o. (dawniej pn.: Getinas Polska Sp. z o.o. ) z Warszawy i GETINSA-PAYMA S.L. z Madrytu - 4 079 700 zł

Aktualizacja

20 kwietnia 2016 ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa Węzła Szadółki. Przetarg miał formę ograniczoną co oznacza, że wykonawcy najpierw składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostały zaproszone do składania ofert przetargowych. Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 31.10.2016 r. Wybrany w postępowaniu Wykonawca na realizację dokumentacji będzie miał czas do 29.12.2017 r.