Projekt zakładał stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym powietrzu na terenie przy „Gaju Ojców” – miejscu, które tworzą drzewa sadzone każdego roku, dla upamiętnienia narodzin małych gdańszczan; w okolicy bloku Orła Białego, stawku i bloku Pomorska 82.

Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy otrzymali swobodny dostęp do bazy rekreacyjnej. Ponadto miejsce to sprzyja integracji oraz wpływa na dobre samopoczucie mieszkańców i pozytywne postrzeganie okolicy.

Program zadania obejmował wyposażenie terenu w nowe elementy zagospodarowania dla dorosłych i dzieci:

- dostawa z montażem urządzeń sportowych i rekreacyjnych tj.: rowerek, stoper, narciarz biegowy, wahadło, motyl, wioślarz, ławka do ćwiczeń mięśni uda, stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy z ławką, ławka betonowa, grill,        betonowy kosz na śmieci, regulamin placu i siłowni.

Zakres prac obejmował również m.in.:

- nasadzenie zieleni, roślinności,
- wykonanie ogrodzenia.

Stan przed rozpoczęciem realizacjiStan po realizacji

HDR 0001 2 3 39

PNPmalym VII 5


Aktualizacja
16 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski. Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca czerwca 2018 r.

Aktualizacja 03.08.2017 r.

DRMG ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację siłowni zewnętrznej przy ul. Pomorskiej, jako kontynuację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Teren, na którym będzie zlokalizowana projektowana inwestycja jest położony w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 82. Roboty będą prowadzone w okolicach stawu nr 3 (działka nr 194/4 obręb 15).

Realizacja zadania składa się z wprowadzenia elementów małej architektury tworzących siłownię, plac zabaw dla dzieci.

Planowane zagospodarowanie terenu:
Powierzchnia siłowni na wolnym powietrzu: 250 m2;
Powierzchnie chodników: 1000 m2;
Tereny zielone lub powierzchnia biologicznie czynna: 1115 m2.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Branża drogowa:
- Przebudowa istniejącego chodnika – 147,76 m długości
- Budowa nowego odcinka chodnika – 54,85 m długości
- Przebudowa istniejącego chodnika – 71,82 m długości
- Przebudowa istniejącego chodnika – 80,81 m długości
2) Obiekty tworzące siłownię na wolnym powietrzu (8 urządzeń sportowo-rekreacyjnych);
3) Obiekty tworzące plac zabaw dla dzieci (4 urządzenia rekreacyjno-sportowe);
4) Mała architektura.
5) Adaptacja istniejącej zieleni; nasadzenia krzewów.

Planowany termin otwarcia ofert przypada na 22 sierpnia. Wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację zadania ma czas do 20.11.2017 r.

Aktualizacja 30.12.2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja robót nastąpi w 2017 r.


Aktualizacja 6.12.2016 r.

26 października br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poza ustawą (zapytanie ofertowe zostało wysłane do 4 Wykonawców) na realizację przedmiotowego zadania. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione.