Zadanie inwestycyjne pod nazwą ;Kanalizacja sanitarna na terenie Wyspy Sobieszewskiej” etap I i II obejmuje budowę:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej na terenie Górek Wschodnich i Sobieszewa,
  • przepompowni centralnej P1 oraz układu przepompowni głównych P2, P3, P4 i przepompowni lokalnych P5 i P6, 
  • rurociągu przesyłowego ścieków z przepompowni P1 do oczyszczalni Wschód, 
  • budynek socjalno- techniczny, 
  • drogi dojazdowe i utwardzone nawierzchnie placów przepompowni.

 

Zaprojektowany układ technologiczno-funkcjonalny poprzez zlewnie kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków umożliwił odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Górek Wschodnich i Sobieszewa do oczyszczalni Przepompownie ścieków zostały przewidziane do pracy całodobowej całkowicie zautomatyzowanej bez stałej obsługi i podłączone do systemu telemetrycznego SNG. 
Łączna długość kolektorów sanitarnych etapu I i II wynosi 16 km. 
Dla pozostałych miejscowości na Wyspie Sobieszewskiej tj. Orle, Wieniec, Świbno i Przegalina kanalizacja sanitarna jest na etapie projektowania.