UE spojnosci

Rozpoczęliśmy realizację zadania związanego z regulacją rowu M-4 na odcinku od rowu M do zbiornika retencyjnego „Rębiechowo" w Gdańsku.

Zamówienie obejmować będzie m.in.:

1) Roboty ziemne i przygotowawcze w tym. m.in.:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe
- roboty ziemne
- zabezpieczenie wykopów,

2) Regulację rowu M-4 w tym m.in.:
- roboty ziemne
- budowle i umocnienia
- przepust pod drogą

3) Budowę rurociągu kanalizacji deszczowej pomiędzy rowem a zbiornikiem rejencyjnym „Rębiechowo" w tym m.in.:
- studnie kanalizacyjne
- wykonanie monitoringu kanalizacji deszczowej

4) Drogę technologiczną w tym m.in.:

- roboty ziemne, zabezpieczanie skarp i podbudowy
- nawierzchnie i krawężniki
- odtworzenie istniejących przejazdów

5) Pielęgnację zieleni


Planowany termin realizacji zadania to maj 2019 r.


Mapa poglądowa inwestycji
Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, m.in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień można zgłaszać pod adresem
Link

Aktualizacja 09.04.2019 r.

Wykonawca kontynuuje prace przy budowie koryta rowu M-4. Prowadzone są roboty przy budowie kamiennego koryta. Trwa umacnianie skarp oraz budowa dróg eksploatacyjnych. Wykonywane są również roboty ziemne, korytowanie oraz układanie betonowych krawężników wzdłuż powstających chodników. Zakończono prace przy układaniu rurociągu grawitacyjnego.

RowM4 04 19 5

Aktualizacja 27.09.2018 r.

W ramach inwestycji wykonywana jest regulacja rowu M-4. Prowadzone są prace  ziemne. Wykonanie umocnienia faszyną ( czynność polegająca na dokładnym uszczelnieniu boków stawu, poprzez budowę ścian z gałęzi i kołków). Przepust pod drogą przez rów. Montowany jest rurociąg grawitacyjny którego zadaniem będzie odprowadzanie wody do zbiornika.

M 4 IX 4


Aktualizacja 13.02.2018 r.

26 stycznia 2018 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Bimel Sp. z o.o. Na realizację zadania wykonawca ma czas do listopada br.