UE spojnosci

Realizujemy zadanie związane z odwodnieniem dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Inwestycja została podzielona na trzy zadania:Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II
Zadanie nr 2 - Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II
Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt.

Inwestycja obejmuje m.in.:

Roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich zadań w tym. m.in.:

-roboty rozbiórkowe i demontażowe
-roboty ziemne w tym m.in. wykopy i nasypy 
-zabezpieczenie wykopów
-pomiary geodezyjne

1. Zbiornik retencyjny Strzelniczka II z robotami towarzyszącymi w tym m.in.:

-zbiornik retencyjny o pojemności retencyjnej 46 620 m3 wraz z zaporą czołową
-umocnienie skarp 
-budowle wlotowe i wylotowe ze zbiornika
-drogi eksploatacyjne (w tym m.in. zjazd do czaszy zbiornika, plac manewrowy)
-przepust wraz z regulacją odcinka wlotowego
-rowy odwadniające z wlotami do zbiornika 
-mała architektura i zieleń

2. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II w tym m.in.:

-roboty ziemne
-regulacja potoku 
-wykonanie przepustu
-droga eksploatacyjna wzdłuż Potoku 
-przebudowa przyłącza wodociągowego 
-przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych 
-przebudowa istniejących wlotów kanalizacji deszczowej do potoku
-przebudowa rowu S6
-odtworzenie elementów środowiska po wykonanych pracach 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt w tym m.in.:

-przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska
-budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż zbiornika i Potoku z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Przyrodników
-regulacja studzienek
-odtworzenie elementów środowiska po wykonanych pracach 
-próby szczelności i rozruch instalacji i urządzeń;

4. Zagospodarowanie zieleni 

Widok przed realizacją zadania:

DSC06268

Aktualizacja 04.06.2019 r.

Wykonawca kontynuuje roboty przy budowie skarp zbiornika retencyjnego.

OdwodnienieKokoszki 06 19 1

Aktualizacja 09.04.2019 r.

Zakończono prace przy budowie kanalizacji.  Kontynuowane są roboty przy budowie zbiornika, ciężki sprzęt wybiera ziemię. Trwa umacnianie skarp.

Kokoszki 04 19 6

Aktualizacja 08.11.2018 r.

Na terenie prowadzonych prac wykonano drogę technologiczną na potrzeby komunikacji na budowie. W ramach regulacji potoku Strzelniczka wykonano 2 przepusty z rur stalowych typu HelCor wraz z przyczółkami z koszy gabionowych. Na aktualnym etapie zrealizowano 250 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi.

DSC06844

Aktualizacja 15.10.2018 r.

 Na terenie inwestycji są wykonywane prace ziemne, wykonywana jest instalacja wodno-kanalizacyjna.

DSC06272


Firmą realizującą inwestycję jest Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD Sp. z o.o., planowany termin zakończenia to styczeń 2020 r.